JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.11.2021 7:59

Elina Hirvonen: ”Häirintä ja vihapuhe haastavat sananvapautta kahdelta suunnalta”

Vii­me viik­ko­jen ai­ka­na Suo­mes­sa on käy­ty kes­kus­te­lu­ja sa­nan­va­pau­den ja oi­keus­lai­tok­sen suh­tees­ta. Taus­tal­la on kol­men Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jan saa­mat syyt­teet tur­val­li­suus­sa­lai­suu­den pal­jas­ta­mi­ses­ta ja toi­mit­ta­ja Jo­han­na Veh­koon oma­koh­tai­nen tie­to­kir­ja Oi­keus­jut­tu. Kos­ka mo­lem­pien ta­paus­ten oi­keus­kä­sit­te­lyt ovat kes­ken, poh­din täs­sä teks­tis­sä sa­nan­va­pau­den ja oi­keus­lai­tok­sen suh­det­ta ylei­ses­ti.     

Sa­nan­va­paus ja va­paus mie­li­pi­teen il­mai­suun on taat­tu kan­sain­vä­li­sis­sä ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sis­sa sekä Suo­men pe­rus­tus­lais­sa. Sa­nan­va­pau­den ra­jo­ja pun­ni­taan suh­tees­sa mui­hin pe­ru­soi­keuk­siin ja ri­kos­la­kiin. Ris­ti­rii­tai­sis­sa ti­lan­teis­sa oi­keus­lai­tok­sel­la on vel­vol­li­suus pai­not­taa tul­kin­nas­saan pe­ru­soi­keuk­sien suo­jaa.

Sa­nan­va­paus on pe­ru­soi­keus, jota käyt­tä­mäl­lä puo­lus­te­taan kaik­kia mui­ta oi­keuk­sia. Sa­nan­va­paus on pe­rus­ta kou­lu­tuk­sel­le, oi­keu­den­mu­kai­suu­den to­teu­tu­mi­sel­le ja kai­kis­ta muis­ta oi­keuk­sis­ta naut­ti­mi­sel­le. Sik­si kaik­kien oi­keus­val­ti­on ins­ti­tuu­ti­oi­den on hyvä ym­mär­tää sy­väl­li­ses­ti sekä sa­nan­va­paut­ta pe­ru­soi­keu­te­na et­tä sen to­teu­tu­mis­ta uh­kaa­via ke­hi­tys­kul­ku­ja.

So­si­aa­li­sen me­di­an alus­toil­la le­vi­ä­vä häi­rin­tä ja vi­ha­pu­he haas­taa sa­nan­va­paut­ta kah­del­ta suun­nal­ta. Vi­ha­pu­heen tar­koi­tus on koh­tei­den­sa vai­en­ta­mi­nen, eli tiet­ty­jen ih­mis­ten tai ih­mis­ryh­mien sa­nan­va­pau­den ra­jaa­mi­nen tai tiet­ty­jen ai­he­pii­rien jul­ki­sen kä­sit­te­lyn es­tä­mi­nen tai vai­keut­ta­mi­nen. Toi­saal­ta val­ti­ot saat­ta­vat vi­ha­pu­heen suit­si­mi­sek­si pää­tyä sää­tä­mään sa­nan­va­pau­den kan­nal­ta on­gel­mal­li­sia la­ke­ja, ja au­to­ri­tää­ri­set val­ti­ot saat­ta­vat käyt­tää huol­ta vi­ha­pu­hees­ta te­ko­syy­nä ra­ja­ta po­liit­tis­ten toi­si­na­jat­te­li­joi­den sa­nan­va­paut­ta.     

Suo­mes­sa kun­ni­an­louk­kaus­ri­kos­ten rat­kai­su­käy­tän­nöt ovat täl­lä het­kel­lä niin kir­ja­via, et­tä ne uh­kaa­vat sekä sa­nan­va­paut­ta et­tä ih­mis­ten yh­den­ver­tai­suut­ta lain edes­sä.

Vuon­na 2019 Hel­sin­gin Sa­no­mat jul­kai­si laa­jan ju­tun kun­ni­an­louk­kaus­ri­kos­ten oi­keus­kä­sit­te­lys­tä Suo­mes­sa. Toi­mit­ta­jat kä­vi­vät läpi 867 kun­ni­an­louk­kaus­ta­paus­ta kol­men vuo­den ajal­ta. Yk­sit­täis­ten syyt­tä­jien lin­jat vaih­te­li­vat niin pal­jon, et­tä kun­ni­an­louk­kaus­ri­kos­ten seu­rauk­set oli­vat täy­sin sat­tu­man­va­rai­sia. Oi­keus­käy­tän­nöt vaih­te­li­vat sekä alu­eel­li­ses­ti et­tä uh­rin su­ku­puo­len mu­kaan: syyt­tä­jil­lä näyt­tää ole­van kor­ke­am­pi kyn­nys vie­dä oi­keu­teen jut­tu­ja, jois­sa uh­ri­na on nai­nen.     

Ti­lan­ne on eri­koi­nen sekä ri­kos­ten uh­rien, syy­tet­ty­jen et­tä asi­a­na­ja­jien kan­nal­ta. Asi­a­na­ja­ja saat­taa jou­tua puo­lus­ta­maan asi­a­kas­taan ju­tus­sa, joka toi­sel­la alu­eel­la tai toi­sen syyt­tä­jän rat­kai­se­ma­na oli­si py­säy­tet­ty esi­tut­kin­ta­vai­hee­seen hai­tan vä­häi­syy­den pe­rus­teel­la.

On sel­vää, et­tä Suo­mes­sa tar­vi­taan no­pei­ta toi­men­pi­tei­tä kun­ni­an­louk­kaus­ri­kos­ten oi­keus­kä­sit­te­ly­jen yh­den­mu­kai­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Oi­keus­val­tio ei kes­tä ti­lan­net­ta, jos­sa yk­sit­täi­set syyt­tä­jät mää­rit­te­le­vät sa­nan­va­pau­den ra­jo­ja sat­tu­man­va­rai­sil­la ta­voil­la. Oi­keus­val­ti­os­sa ei myös­kään voi hy­väk­syä ti­lan­net­ta, jos­sa oi­keus­lai­tok­sen rat­kai­sut suo­jaa­vat mie­hen kun­ni­aa vah­vem­min kuin nai­sen.     

Sa­nan­va­pau­den tur­vaa­mi­nen Suo­mes­sa edel­lyt­tää li­säk­si toi­mit­ta­jiin ja tut­ki­joi­hin koh­dis­tu­van, eri­tyi­ses­ti so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ta­pah­tu­van häi­rin­täil­mi­ön ajan­ta­sais­ta ym­mär­rys­tä myös tuo­mi­ois­tui­mis­sa.

ELI­NA HIR­VO­NEN
KIR­JAI­LI­JA, ELO­KU­VAN­TE­KI­JÄ