JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.11.2021 7:59

Teks­ti Jo­han­na Kai­nu­lai­nen // Kuva Nina Ka­ve­ri­nen

Tammikuussa vihdoinkin Asianajajapäivä!

Odo­tus on pian ohi, sil­lä Suo­men suu­rin oi­keu­sa­lan ta­pah­tu­ma Asi­a­na­ja­ja­päi­vä jär­jes­te­tään yh­den vä­li­vuo­den jäl­keen pe­rin­tei­tä tih­ku­val­la Ka­las­ta­ja­tor­pal­la 21.1.2022.

Ta­pah­tu­man tee­mo­ja ovat vas­tuul­li­suus, joh­ta­mi­nen ja hy­vin­voin­ti. Päi­vä­oh­jel­mas­sa on usei­ta kan­san­vä­li­siä ja ko­ti­mai­sia huip­pu­pu­hu­jia.

Aa­mu­päi­vän pää­pu­hu­jia ovat Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Han­na Räi­hä-Män­ty­har­ju, Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­tuo­mi­ois­tui­men pre­si­dent­ti Ro­bert Rag­nar Spano, yri­tys­vas­tuun asi­an­tun­ti­ja Mic­ha­el Ris­ta­nie­mi, Kan­sal­li­soop­pe­ran ja -ba­le­tin pää­joh­ta­ja Gita Ka­dambi sekä pro­fes­so­ri An­ne-Bir­git­ta Pes­si. Myös Vi­ron pää­mi­nis­te­ri Kaja Kal­las on alus­ta­vas­ti il­moit­tau­tu­nut ti­lai­suu­teen pu­hu­jak­si – asia vah­vis­tuu tä­män leh­den pai­noon me­non jäl­keen.

Il­ta­päi­vän oh­jel­mas­sa pa­neu­du­taan lii­ke­ju­ri­dii­kan ris­kei­hin, ra­han­pe­su­ri­kok­siin sekä hy­vin­voin­tiin ja joh­ta­mi­seen. Vas­tuul­li­suu­teen kes­kit­ty­vä oh­jel­ma­o­suus on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti nuo­ria ­asi­a­na­ja­jia ja ju­ris­te­ja sil­mäl­lä pi­tä­en, sil­lä pe­rin­tei­ses­ti syk­syi­sin jär­jes­tet­tä­viä yli 300 osal­lis­tu­jan Nuor­ten Päi­viä ei ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si voi­tu pi­tää 2020 tai 2021. Nuo­ril­la ju­ris­teil­la on Asi­a­na­ja­ja­päi­vään oma il­moit­tau­tu­mis­kiin­ti­ön­sä.

Moni on odot­ta­nut ko­ro­na-ajan jäl­kei­siä koh­taa­mi­sia kol­le­goi­den kans­sa ja sii­hen on eri­tyi­sen hy­vät mah­dol­li­suu­det ta­pah­tu­man il­ta­oh­jel­man ai­ka­na. Il­lal­li­sen jäl­keen esiin­ty­vät Suo­men suo­si­tuim­mak­si duok­si­kin kut­sut­tu Ida Paul & Kal­le Lind­roth.

Il­ta hui­pen­tuu le­gen­daa­ri­sen Kai­ja Koon keik­kaan. Hän­tä on pa­laut­teis­sa toi­vot­tu ta­pah­tu­man esiin­ty­jäk­si jo pit­kään.

Ta­pah­tu­man il­moit­tau­tu­mi­nen on käyn­nis­sä. Asi­a­na­ja­ja­liit­to seu­raa jat­ku­vas­ti ko­ro­na­ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä ja re­a­goi mah­dol­li­siin muu­tok­siin tar­vit­ta­es­sa.