JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.11.2021 7:59

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Su­san­na Kek­ko­nen

Esteel­li­syys­sääntelyn tutkiminen palkittiin

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Sää­ti­ön en­sim­mäi­nen pro gradu -pal­kin­to myön­net­tiin Hen­ri Ha­li­lal­le.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Sää­tiö on päät­tä­nyt pal­ki­ta an­si­ok­kai­ta oi­keus­tie­teen pro gradu -tut­kiel­mia vuo­sit­tai­sel­la pal­kin­nol­la, jon­ka ar­vo on 5 000 eu­roa.

En­sim­mäi­nen pal­kin­to luo­vu­tet­tiin lo­ka­kuus­sa 2021 Hen­ri Ha­li­lal­le. Hän tut­ki työs­sään es­teel­li­syyt­tä mo­der­nis­sa asi­a­na­jo­toi­min­nas­sa.

Ha­li­la ker­too in­nos­tu­neen­sa asi­a­na­jo-oi­keu­des­ta opis­ke­lui­den ja nii­den ai­kais­ten työ­har­joit­te­lui­den ai­ka­na.

– Kiin­nos­tuin asi­a­na­jo-oi­keu­des­ta en­nen muu­ta eet­ti­ses­tä ja lii­ke­ta­lou­del­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta. Es­teel­li­syys on yk­si asi­a­na­jo­toi­min­nan kul­ma­ki­vis­tä ja tär­keim­mis­tä ky­sy­myk­se­na­set­te­luis­ta, Ha­li­la sa­noo.

Hän tut­ki työs­sään, mi­ten kan­sain­vä­li­set, eri­tyi­ses­ti com­mon law -mais­sa käy­tös­sä ole­vat es­teel­li­syys­sään­te­ly­jär­jes­tel­mät so­vel­tui­si­vat Suo­men olo­suh­tei­siin. Eri­tyi­sen huo­mi­on koh­tee­na oli niin kut­sut­tu kii­nan muu­ri eli me­net­te­ly, jos­sa es­teel­li­syys ei kos­ke koko toi­mis­toa, jos tie­don­saan­ti on tie­tyin eh­doin ra­jat­tu.

Ha­li­lan tut­ki­mu­sai­he osoit­tau­tui hy­vin ajan­koh­tai­sek­si, sil­lä es­teel­li­syys­ky­sy­myk­set ovat Poh­jois­mais­sa kuu­ma kes­kus­te­lu­nai­he. Myös Asi­a­na­ja­ja­lii­ton sään­te­ly­työ­ryh­mä on poh­ti­nut muu­tos­tar­vet­ta es­teel­li­syys­sään­nök­siin.

Ha­li­lan kes­kei­nen tu­los oli, et­tä asi­ak­kai­den suos­tu­muk­sel­la kii­nan muu­ria voi­tai­siin jo täl­lä het­kel­lä käyt­tää, jos sään­te­lyä muu­te­taan – jos­kin mel­ko ra­ja­tus­ti. Eri­tyi­ses­ti kii­nan muu­riin liit­tyy kui­ten­kin tie­don­ku­lun es­tä­mi­sen var­mis­ta­mi­ses­sa epä­var­muus­te­ki­jöi­tä, jot­ka ovat use­as­sa ti­lan­tees­sa es­tä­neet sen so­vel­ta­mi­sen es­teel­li­syyk­sien hal­lin­taan Yh­dys­val­lois­sa ja Eng­lan­nis­sa.

– Tu­le­vai­suu­des­sa di­gi­ta­li­saa­ti­on, te­ko­ä­lyn ja mui­den suur­ten muu­tos­ten myö­tä voi joka ta­pauk­ses­sa ol­la tar­vet­ta mer­kit­tä­väl­le es­teel­li­syys­sään­te­lyn uu­dis­ta­mi­sel­le.

Pro gra­dun ai­he in­nos­ti Ha­li­laa sii­nä mää­rin, et­tä työn al­la on sa­mas­ta ai­hees­ta myös väi­tös­kir­ja. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Sää­ti­ön myön­tä­män pal­kin­non hän nä­kee hie­no­na huo­mi­o­no­soi­tuk­se­na oi­keus­tie­teen opis­ke­li­joil­le.

– Pal­kin­to kan­nus­taa var­mas­ti opis­ke­li­joi­ta poh­ti­maan asi­a­na­jo-oi­keu­del­li­sia ky­sy­myk­siä.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Sää­tiö myön­tää apu­ra­ho­ja tut­ki­muk­seen ja opin­toi­hin. Li­sä­tie­to­ja: asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi > Asi­a­na­ja­ja­liit­to > Myön­näm­me apu­ra­ho­ja