JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.9.2021 8:00

Teks­ti Ter­hi Hau­ta­mä­ki // Kuva Mik­ko Kaup­pi­nen

Oikean ja väärän pohdintaa

Niki Wel­ling toi­voo val­von­ta­lau­ta­kun­nan luot­ta­mus­toi­mel­taan ai­to­ja tul­kin­ta­ti­lan­tei­ta, jois­sa ei ole it­ses­tään sel­vää, mi­ten asi­a­na­ja­jan kuu­luu toi­mia.

Hel­sin­ki­läi­nen asi­a­na­ja­ja Niki Wel­ling työs­ken­te­lee asi­a­na­jo­toi­mis­to Bo­re­niuk­sel­la rii­ta- ja ri­kos­toi­mek­si­an­to­jen pa­ris­sa. Elo­kuun alus­ta al­ka­en hän pa­neu­tuu työn ohes­sa asi­a­na­jo­a­lan val­von­taan.

Wel­ling va­lit­tiin val­von­ta­lau­ta­kun­nan uu­dek­si jä­se­nek­si, ja va­ra­jä­se­nek­si va­lit­tiin asi­a­na­ja­ja San­na Svahn Van­taal­ta.

– Olen ai­na pi­tä­nyt eet­ti­siä ky­sy­myk­siä am­ma­til­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­si­na. Asi­a­na­ja­jil­le ajan­koh­tais­ten ky­sy­mys­ten li­säk­si mi­nua kiin­nos­ta­vat yri­tys­maa­il­man ja yh­teis­kun­nan eet­ti­set ky­sy­myk­set laa­jas­ti. Ha­lu­sin ol­la mu­ka­na täyt­tä­mäs­sä tär­ke­äk­si ko­ke­maa­ni teh­tä­vää, Wel­ling ker­too.

Wel­lin­gin mu­kaan val­von­ta­lau­ta­kun­nal­la on iso mer­ki­tys alan luot­ta­muk­sen ja ar­vos­tuk­sen yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä.

Asi­a­na­ja­jia val­vo­vaan lau­ta­kun­taan kuu­luu 12 jä­sen­tä, jois­ta pu­heen­joh­ta­ja ja kuu­si jä­sen­tä ovat it­se­kin asi­a­na­ja­jia. Jä­sen­ten ja va­ra­jä­sen­ten toi­mi­kau­si on kol­me vuot­ta. Paik­ko­ja siis au­ke­aa ai­ka ajoin, ja nii­hin voi­vat luot­ta­mus­toi­mes­ta kiin­nos­tu­neet ha­kea.

Wel­ling ko­kee, et­tä pa­ras­ta val­mis­tau­tu­mis­ta teh­tä­vään ovat ol­leet konk­reet­ti­set ti­lan­teet työ­u­ran var­rel­ta.

– Suu­rin osa asi­a­na­ja­jis­ta pyr­kii nou­dat­ta­maan ta­pa­oh­jei­ta var­sin hy­vin. Jos­kus on tul­lut vas­taan ti­lan­tei­ta, jois­sa vas­ta­puo­len asi­a­na­ja­ja on myö­häs­ty­nyt mää­rä­a­jois­ta ei­kä ole huo­leh­ti­nut toi­mek­si­an­nos­taan pää­mie­hen­sä kan­nal­ta asi­an­mu­kai­ses­ti. Jos­kus on ol­lut sel­viä rik­ko­muk­sia, jois­sa vas­ta­puo­len asi­a­na­ja­ja on ot­ta­nut yh­teyt­tä suo­raan pää­mie­heen, vaik­ka yh­tey­de­no­ton pi­täi­si men­nä asi­a­na­ja­jan kaut­ta.

Wel­ling on jo ai­em­min seu­ran­nut val­von­ta­lau­ta­kun­nan rat­kai­su­ja. Hän toi­voo luot­ta­mus­toi­mel­ta mie­len­kiin­toi­sia kes­kus­te­lu­ja ja var­si­nais­ten ku­rin­pi­to­a­si­oi­den ohel­la ai­to­ja tul­kin­ta­ti­lan­tei­ta, jois­sa jou­du­taan poh­ti­maan pe­rus­teel­li­ses­ti, mikä on oi­kea tapa toi­mia.

– Val­von­ta­lau­ta­kun­nal­la on tär­keä teh­tä­vä yh­tei­sen tul­kin­nan va­kiin­nut­ta­mi­ses­sa. Meil­lä oli juu­ri ke­vääl­lä toi­mis­tol­la poh­dit­ta­va­na yk­si es­teel­li­syy­teen liit­ty­vä asia, ja sii­hen saim­me vas­tauk­sen val­von­ta­lau­ta­kun­nan rat­kai­su­käy­tän­nös­tä, Wel­ling mai­nit­see.