JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.9.2021 8:00

Valvontaratkaisuja: Palkkioon liittyvät moitteet yleisiä

Val­von­ta­lau­ta­kun­nan tuo­reis­ta rat­kai­suis­ta on täl­lä ker­taa poi­mit­tu asi­a­na­ja­jan palk­ki­on koh­tuul­li­suut­ta ja las­ku­tus­ta kä­sit­te­le­viä ta­pauk­sia.

Hy­vää asi­a­na­ja­ja­ta­paa kos­ke­vien oh­jei­den 5.12-koh­dan li­säk­si palk­ki­oai­hei­sia asi­a­na­ja­jaa vel­voit­ta­via oh­jei­ta löy­tyy Asi­a­na­ja­ja­lii­ton palk­kio-oh­jees­ta, jota niin ikään so­vel­le­taan val­von­ta­lau­ta­kun­nan rat­kai­suis­sa. Palk­ki­o­ta ja las­ku­tus­ta kos­ke­via moit­tei­ta kä­si­tel­lään val­von­ta-asi­oi­den li­säk­si myös palk­ki­o­rii­ta-asi­oi­na, jol­loin val­von­ta­lau­ta­kun­ta ar­vi­oi asi­a­na­jo­toi­mis­ton las­kun koh­tuul­li­suut­ta ja voi suo­sit­taa palk­ki­on alen­ta­mis­ta. Palk­ki­o­ky­sy­myk­set ovat­kin lau­ta­kun­nas­sa jat­ku­vas­ti esil­lä. Ta­va­no­mai­sia asi­a­na­ja­jan palk­ki­oon liit­ty­viä moit­tei­ta ovat esi­mer­kik­si ajan­käy­tön koh­tuut­to­muu­teen, toi­men­pi­tei­den tar­peel­li­suu­teen sekä oi­keu­sa­puun ja oi­keus­tur­va­va­kuu­tuk­seen liit­ty­vät ky­sy­myk­set. Laa­jem­piin ta­paus­se­los­tei­siin voi tu­tus­tua val­von­ta­rat­kai­su­jen ha­ke­mis­tos­sa osoit­tees­sa val­von­ta­rat­kai­sut.fi.

Rei­pas­ta syk­syn al­kua kai­kil­le Ad­vo­kaa­tin lu­ki­joil­le toi­vot­ta­en,

KAI­SA MART­TI­NEN

VT. VAL­VON­TA­YK­SI­KÖN PÄÄL­LIK­KÖ

Tuo­reim­pia rat­kai­su­ja

Tuo­mi­ois­tuin vah­vis­ti pää­o­san las­kuis­ta

Asi­a­na­jo­toi­mis­to las­kut­ti avi­oe­ro-osi­tuk­seen liit­ty­väs­tä teh­tä­väs­tä 11 las­kul­la yh­teen­sä 32 219 eu­roa. Asi­ak­kaal­le oli myön­net­ty oi­keu­sa­pu kes­ken toi­mek­si­an­non.

Val­von­ta­lau­ta­kun­ta to­te­si, et­tä tuo­mi­ois­tui­mes­sa kä­si­tel­tä­väs­sä asi­as­sa pää­a­si­an kä­sit­te­le­vä tuo­mi­ois­tuin mää­rää yk­si­tyi­sel­le avus­ta­jal­le val­ti­on va­rois­ta mak­set­ta­van palk­ki­on ja kor­vauk­sen avus­ta­jan sel­vi­tyk­sen poh­jal­ta. Täl­lai­ses­sa asi­as­sa asi­a­na­ja­jan palk­ki­on koh­tuul­li­suu­den ar­vi­oin­ti ei si­ten kuu­lu val­von­ta­lau­ta­kun­nal­le, vaan koh­tuul­li­sen palk­ki­on ar­vi­oi tuo­mi­ois­tuin. Val­von­ta­lau­ta­kun­nal­la ei ol­lut toi­mi­val­taa ar­vi­oi­da palk­ki­on koh­tuul­li­suut­ta tuo­mi­ois­tui­mis­sa jo vah­vis­tet­tu­jen las­ku­jen osal­ta.

Mui­den teh­tä­väs­sä esi­tet­ty­jen las­ku­jen osal­ta val­von­ta­lau­ta­kun­ta ei ha­vain­nut, et­tä las­ku­tus oli­si asi­an laa­tu, laa­juus tai oi­keu­del­li­nen vaa­ti­vuus huo­mi­oi­den ko­ko­nai­suu­te­na ar­vi­oi­den koh­tuu­ton. Palk­ki­o­ta ei suo­si­tet­tu alen­net­ta­vak­si.

Asi­a­na­ja­ja osoit­ti las­kun vää­räl­le ta­hol­le

Asi­a­na­ja­ja oli toi­mi­nut yh­ti­ön toi­sen osak­kaan avus­ta­ja­na yh­ti­ö­tä kos­ke­vis­sa asi­ois­sa. Yh­tiö moit­ti asi­a­na­ja­jaa sii­tä, et­tä yh­ti­öl­le osoi­te­tus­sa las­kus­sa ei ol­lut asi­an­mu­kais­ta las­ku­e­rit­te­lyä. Li­säk­si yh­ti­ön mie­les­tä asi­a­na­ja­ja oli las­kut­ta­nut yh­ti­ön toi­sel­le osak­kaal­le koh­dis­tu­via toi­men­pi­tei­tä vir­heel­li­ses­ti yh­ti­öl­tä.

Toi­mek­si­an­non asi­a­na­ja­jal­le oli an­ta­nut yh­ti­ön osa­kas, joka ei ol­lut hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja. Val­von­ta­lau­ta­kun­ta to­te­si, et­tä kyse ei si­ten ol­lut yh­ti­ön toi­mek­si­an­nos­ta vaan osak­kaan an­ta­mas­ta toi­mek­si­an­nos­ta, ja las­ku oli­si tul­lut osoit­taa yh­ti­ön si­jaan toi­mek­si­an­non an­ta­neel­le osak­kaal­le.

Las­kun toi­men­pi­de-erit­te­lys­sä oli il­moi­tet­tu pel­käs­tään toi­men­pi­tei­den yh­teis­sum­ma ja las­kun lop­pu­sum­ma. Palk­kio-oh­je edel­lyt­tää, et­tä kun­kin toi­men­pi­teen osal­ta on il­moi­tet­tu joko toi­men­pi­tee­seen ku­lu­nut ai­ka tai sii­tä ve­loi­tet­tu palk­ki­on mää­rä.

Val­von­ta-asia kä­si­tel­tiin yh­des­sä sa­maan asi­aan liit­ty­vän palk­ki­o­rii­ta-asi­an kans­sa, jos­sa val­von­ta­lau­ta­kun­ta suo­sit­ti ­asi­a­na­ja­jan palk­ki­on alen­ta­mis­ta 0 eu­roon toi­mek­si­an­non puut­tu­mi­sen vuok­si. Huo­mau­tus.

Las­kus­ta sai rek­la­moi­da puo­len­tois­ta vuo­den pääs­tä

Asi­a­na­ja­ja oli toi­mi­nut kä­rä­jä­oi­keu­den mää­rää­mä­nä pe­sän­sel­vit­tä­jä­nä ja -ja­ka­ja­na kuo­lin­pe­säs­sä. Kuo­lin­pe­sän osa­kas haki palk­ki­on alen­nus­ta, kos­ka piti asi­a­na­ja­jan las­ku­tus­ta koh­tuut­to­ma­na.

Asi­a­na­ja­ja oli pyy­tä­nyt val­von­ta­lau­ta­kun­taa ar­vi­oi­maan, oli­ko ha­ki­ja rek­la­moi­nut las­kus­ta lii­an myö­hään. Palk­ki­o­rii­ta-asi­as­sa ei an­ne­ta suo­si­tus­ta, jos ha­ki­jan oi­keus vaa­tia palk­ki­on alen­ta­mis­ta on lain mu­kaan van­hen­tu­nut. Ve­lan van­hen­tu­mi­ses­ta an­ne­tun lain mu­kaan ylei­nen van­hen­tu­mi­sai­ka on kol­me vuot­ta.

Ha­ki­ja oli saat­ta­nut palk­ki­o­rii­ta-asi­an vi­reil­le en­sim­mäi­ses­tä las­kus­ta puo­len­tois­ta vuo­den ja toi­ses­ta las­kus­ta kol­men vii­kon ku­lut­tua las­kun päi­väyk­ses­tä.

Val­von­ta­lau­ta­kun­ta to­te­si, et­tä kum­mas­sa­kaan ta­pauk­ses­sa ha­ki­jan oi­keus vaa­tia palk­ki­on alen­ta­mis­ta ei ol­lut lain mu­kaan van­hen­tu­nut. Val­von­ta­lau­ta­kun­ta an­toi asi­as­sa suo­si­tuk­sen ei­kä ha­vain­nut, et­tä asi­a­na­ja­jan las­ku­tus oli­si ol­lut koh­tuu­ton­ta. Palk­ki­o­ta ei suo­si­tet­tu alen­net­ta­vak­si.