JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.9.2021 8:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Mik­ko Kaup­pi­nen

Lotta Kroneld: ”Lisää tukea uran eri vaiheisiin”

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tuk­sen tuo­re jä­sen ja am­ma­til­li­sen va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Lot­ta Kro­neld ha­lu­aa, et­tä nuo­ret saa­daan kiin­nos­tu­maan eri­lai­sis­ta ura­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Mil­lai­sia asi­oi­ta ha­lu­at edis­tää lii­ton hal­li­tuk­ses­sa?

Ha­lu­an eri­tyi­ses­ti tuo­da esil­le nä­kö­kul­mia liit­ty­en asi­a­na­jo­pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­teen kat­ta­vas­ti koko maas­sa ja eri­tyi­ses­ti maa­kun­nis­sa. Koen tär­ke­ä­nä sen, et­tä nuo­ret asi­a­na­ja­jat saa­tai­siin kiin­nos­tu­maan ny­kyis­tä enem­män asi­a­na­jo­työs­tä maa­kun­nis­sa ja pie­nis­sä toi­mis­tois­sa pe­rin­tei­sen asi­a­na­jo­työn pa­ris­sa. Py­rin edis­tä­mään sitä, et­tä kiin­nos­tus asi­a­na­jo­a­lal­le ja eri­tyi­ses­ti kiin­nos­tus yrit­tä­jyy­teen asi­a­na­jo­a­lal­la py­syy, ja et­tä hal­li­tuk­ses­sa poh­di­taan ak­tii­vi­ses­ti sitä, mil­lais­ta tu­kea liit­to voi tar­jo­ta uran­sa eri vai­heis­sa ole­vil­le asi­a­na­ja­jil­le.

Min­kä­lai­se­na näet am­ma­til­li­sen va­li­o­kun­nan roo­lin lii­ton vai­kut­ta­mis­työs­sä?

Am­ma­til­li­sel­la va­li­o­kun­nal­la on mer­kit­tä­vä roo­li lii­ton toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä. Koen työn va­li­o­kun­nas­sa eri­tyi­sen mie­lek­kää­nä, kos­ka asi­at, joi­ta va­li­o­kun­ta kä­sit­te­lee, ovat asi­a­na­jo­työn kan­nal­ta kes­kei­siä. Täl­lai­sia ovat niin am­ma­tin­har­joit­ta­mi­nen, toi­mis­to­jen jär­jes­tä­mi­nen, jä­se­nyy­sa­si­at kuin työ­hy­vin­voin­ti­ky­sy­myk­set­kin. Eri­tyi­sen tär­ke­ä­nä näen va­li­o­kun­nan roo­lin ta­pa­oh­jei­den ke­hit­tä­jä­nä, ja odo­tan tätä työ­tä in­nol­la. Par­hail­laan va­li­o­kun­ta työs­tää suun­ni­tel­maa asi­a­na­jo­toi­mis­toil­le krii­si­ti­lan­tei­siin va­rau­tu­mi­sek­si, jo­hon pää­sen nyt mu­kaan. Am­ma­til­li­sen va­li­o­kun­nan työ on tul­lut mi­nul­le mui­den lii­ton teh­tä­vien kaut­ta tu­tuk­si, ja on hie­noa pääs­tä it­se mu­kaan va­li­o­kun­ta­työ­hön.

Mikä si­nua in­nos­taa lii­ton luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä?

Mi­nua mo­ti­voi mah­dol­li­suus pääs­tä nä­ke­mään lä­hem­pää, mitä lii­tos­sa ta­pah­tuu. Olen erit­täin kiin­nos­tu­nut sii­tä, mitä asi­oi­ta lii­tos­sa kä­si­tel­lään ja mis­tä pää­te­tään. On hie­noa ol­la mu­ka­na vai­kut­ta­mas­sa tär­kei­siin uu­dis­tuk­siin ja ke­hi­tys­hank­kei­siin.