JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.9.2021 8:00

Matilla on asiaa: Ääni kuuluu, mitään ei näy

En­sin oli digi ja sit­ten tuli etä. Ai­van kuin oli­sim­me tien­neet etäi­lyn al­ka­van, sil­lä aloi­tim­me di­gim­mäk­si muut­tu­mi­sen pian sen jäl­keen, kun kuu­lim­me en­sim­mäi­sen ker­ran Ai­pas­ta. Täs­tä on 10 vuot­ta. Olin 25.11.2011 en­si ker­ran ti­lai­suu­des­sa, jos­sa OM:n edus­ta­ja ker­toi Ai­pas­ta. Sit­ten han­kit­tiin teks­tin­tun­nis­ta­via skan­ne­rei­ta, ope­tel­tiin luo­maan pdf-tie­dos­to­ja ja har­joi­tel­tiin yh­tey­den­pi­toa muu­toin­kin kuin pu­he­li­mel­la.

Vaik­ka Ai­pa ei ole vie­lä ai­van tul­lut­kaan, niin muut meis­tä riip­pu­mat­to­mat te­ki­jät pa­ni­vat ot­ta­maan ai­van uu­den harp­pauk­sen. Aloi­tim­me etäi­lyn.

Mi­ten sii­nä kävi? Pa­rin vii­kon jäl­keen aluk­si haus­ka etäi­ly al­koi muut­tua etään­ty­mi­sek­si. Kol­le­gat, asi­ak­kaat ja tuo­ma­rit ovat kaik­ki vain ku­vak­kei­ta Mee­teis­sä ja Te­am­seis­sä.

Iso osa vi­de­o­pa­la­ve­reis­ta on to­si­a­si­as­sa atk-lait­tein käy­tä­viä pu­he­lui­ta, jois­sa ei kuu­lu muu­ta kuin ää­ni ja se­kin niin, et­tä kaik­kien, joi­den ei ole lupa pu­hua juu­ri sil­lä het­kel­lä, on my­kis­tet­tä­vä mik­ro­fo­nit. Edes spon­taa­nit häm­mäs­te­lyt tai nau­rah­duk­set ei­vät pää­se kuu­lu­maan toi­sin kuin en­nen van­haan pu­he­luis­sa. Pan­naan siis ka­me­rat pääl­le ja kat­sel­laan edes tois­tem­me il­mei­tä sil­lä­kin uhal­la, et­tä sii­tä kais­ta lop­puu!

Mil­loin nii­tä kol­le­goi­ta sit­ten en­nen näh­tiin? No kä­rä­jil­lä tie­ten­kin. Joko ko­ti­paik­ka­kun­nal­la tai mikä pa­ras­ta, jol­lain toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la. En­nen van­haan, siis vie­lä iloi­sen 20-lu­vun al­ka­es­sa, oli mel­kein suu­rin­ta hu­via mat­kus­taa tiis­tai­na Tu­rus­sa jär­jes­tet­tä­vil­le kä­rä­jil­le var­muu­den vuok­si vii­meis­tään maa­nan­tai­na ja ta­va­ta si­kä­läi­siä kol­le­goi­ta kä­rä­jiin val­mis­tau­tu­mi­sen lo­mas­sa lou­naan, päi­vä­kah­vin ja il­lal­li­sen mer­keis­sä. Nyt tä­mä­kin on rat­kais­tu si­ten, et­tä Var­si­nais-Suo­men kä­rä­jä­oi­keu­den is­tun­toon on so­ve­li­ain­ta osal­lis­tua enin­tään tääl­tä ko­ti­paik­ka­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­den vi­de­o­kam­ma­ris­ta. Et­tei vaan nä­ki­si va­hin­gos­sa­kaan ke­tään.

Jos ne kä­rä­jät sit­ten kui­ten­kin jär­jes­te­tään -vaik­ka sit­ten ko­ti­paik­ka­kun­nal­la, niin sin­ne­kin – ai­na­kin jos ky­sy­mys on val­mis­te­luis­tun­nos­ta – on jok­seen­kin toi­vot­ta­vaa osal­lis­tua omal­ta toi­mis­tol­ta. Jos taas ky­sy­mys on ri­kos­kä­rä­jis­tä ja olet it­se hank­kiu­tu­nut kä­rä­jä-pai­kal­le läs­nä­o­le­va­na, niin vä­hin­tään syyt­tä­jä hoi­taa teh­tä­vän­sä to­den­nä­köi­ses­ti kui­ten­kin joko omal­ta vir­ka­pai­kal­taan tai vaik­ka asun­to­vau­nus­ta. Toi­si­naan on niin­kin, et­tä tuo­ma­ri on is­tun­to­sa­lis­sa sen va­ral­ta, et­tä joku sat­tui­si ylei­sök­si pai­kal­le. Kä­rä­jä­sih­tee­ri puo­les­taan osal­lis­tuu lä­hin­nä omaa ko­ti­paik­kaan­sa ole­val­ta is­tun­to­pai­kal­ta, esi­mer­kik­si Uts­jo­el­ta, ja avus­ta­ja is­tuu toi­mis­tol­laan pää­mie­hen is­tu­es­sa van­ki­las­sa. Täl­lä jär­jes­te­lyl­lä var­mis­tu­taan, et­tei ku­kaan ta­paa oi­ke­as­ti ke­tään. El­lei siis kaik­kia etä­kä­rä­jiä pää­dy­tä kiel­tä­mään, niin kiel­le­tään etä­kä­rä­jät ko­ti­paik­ka­kun­nal­la!

Asi­a­na­ja­jien on käyt­täy­dyt­tä­vä asi­a­na­ja­jan ar­vol­le so­pi­val­la ta­val­la eli kun­ni­al­li­ses­ti ja toi­mit­ta­va muu­toin­kin osoit­ta­en am­mat­ti­kun­tan­sa edus­ta­jil­le huo­maa­vai­suut­ta ja ar­vo­nan­toa sekä koh­dis­ta­mat­ta kol­le­goi­hin epä­a­si­al­lis­ta ar­vos­te­lua. Mo­net muut­kin pe­ru­sar­vom­me poh­jau­tu­vat am­mat­ti­kun­nan yh­te­näi­syy­teen ja am­mat­ti-iden­ti­teet­tiin. Et­tei pe­ru­sar­voil­tam­me pu­to­ai­si poh­ja pois, mei­dän on tun­net­ta­va toi­sem­me muu­ten­kin kuin ku­vak­kei­na ruu­dul­la. Kun­han ra­joi­tuk­set ai­ka­naan pois­tu­vat, teh­kääm­me töi­tä sen eteen, et­tä pää­sem­me oi­ke­aan kans­sa­käy­mi­seen tois­tem­me ja si­dos­ryh­miem­me kans­sa. Äl­kääm­me an­ta­ko etäi­lyn joh­taa etään­ty­mi­seen.

MAT­TI PUL­KA­MO
ASI­A­NA­JA­JA