JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.9.2021 8:00

Asianajajan päivä: Ensimmäinen käräjäpäivä kesäloman jälkeen alkoi kissan maukumisella

Emi­lia Kaik­ko­nen piti päi­vä­kir­jaa elo­kuus­sa 2021 yh­den päi­vän ajan. Emi­lia on ri­kos-, työ- ja ul­ko­maa­lai­soi­keu­teen eri­kois­tu­nut Kaik­ko­nen & Sun­na­ri Asi­a­na­jo­toi­mis­to Oy:n osa­kas.

Keskiviikko 18.8.2021

05.40 He­rään en­sim­mäi­sen ker­ran, kun kis­san­pen­tum­me yrit­tää he­rä­tel­lä mi­nua mau­ku­mal­la ja pus­ke­mal­la. On­nek­si se malt­taa vie­lä men­nä nuk­ku­maan.

07.20 He­rä­tys il­man he­rä­tys­kel­loa. Muut per­heen­jä­se­net ovat jo jal­keil­la.

07.30 Kei­tän aa­mu­kah­vit ja teen aa­mu­pa­laa kou­lu­lai­sel­le. Is­tah­dan soh­val­le kat­so­maan aa­mun uu­ti­sia. Kes­kus­te­len kump­pa­ni­ni kans­sa Af­ga­nis­ta­nin ti­lan­tees­ta.

08.00 Avaan työ­ko­neen ja var­mis­tan val­mis­te­luis­tun­non al­ka­mi­sa­jan­koh­dan. Se­laan sa­mal­la säh­kö­pos­tit.

09.00 Läh­den kä­rä­jä­oi­keu­teen. Kuun­te­len met­ro­mat­kal­la mu­siik­kia ja se­laan Fa­ce­boo­kin ja Ins­tag­ra­min päi­vi­tyk­set läpi. Saan mat­kan ai­ka­na ra­ken­nusp­ro­jek­tim­me ta­lo­val­mis­ta­jal­ta kau­an odot­ta­ma­ni ma­te­ri­aa­lie­sit­teen, jota alan in­nol­la se­laa­maan.

09.45 Saa­vun Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­teen. Tä­nään on en­sim­mäi­nen oi­keu­den­käyn­ti­päi­vä ke­sä­lo­man jäl­keen. Kä­rä­jä­oi­keu­des­sa on vie­lä ke­sän jäl­jil­tä hil­jais­ta.

10.00 Työ­rii­ta-asi­an val­mis­te­luis­tun­to al­kaa.

10.15 Val­mis­te­luis­tun­to päät­tyy no­pe­as­ti, kun pyy­däm­me yh­des­sä vas­ta­puo­len kans­sa kä­sit­te­lyn lyk­kää­mis­tä asi­aan liit­ty­vien eri­tyis­ten seik­ko­jen vuok­si.

10.45 Ta­kai­sin toi­mis­tol­la. Vaih­dan kuu­lu­mi­set yh­ti­ö­kump­pa­ni­ni kans­sa ja kes­kus­te­lem­me muu­ta­mis­ta toi­mek­si­an­nois­ta. Teen kir­jan­pi­toon liit­ty­viä teh­tä­viä, vas­tai­len säh­kö­pos­tei­hin ja laa­din kak­si ulo­sot­to­ha­ke­mus­ta.

12.15 Käym­me yh­ti­ö­kump­pa­ni­ni kans­sa lou­naal­la lä­hei­ses­sä kah­vi­las­sa.

14.00 Soi­tan pu­he­lun uu­del­le ri­ko­sa­si­an asi­ak­kaal­le. Hän tar­vit­see tulk­kaus­ta, jo­ten soi­tan en­sin tul­kil­le ja otan sit­ten asi­ak­kaan lin­jal­le. Käyn läpi pe­ru­sa­si­oi­ta toi­mek­si­an­nos­ta ja roo­lis­ta­ni. Sen jäl­keen asi­a­kas ker­too, mitä hä­nel­le on ta­pah­tu­nut.

15.30 Soi­tan pu­he­lun toi­sel­le asi­ak­kaal­le. Hän­kin tar­vit­see tulk­kaus­ta. Asi­ak­kaan ri­kos-asia on ol­lut vi­reil­lä esi­tut­kin­nas­sa jo use­am­man vuo­den. Päi­vi­tän ti­lan­teen asi­ak­kaal­le ja kuun­te­len hä­nen kuu­lu­mi­sen­sa.

16.00 Jat­kan asi­ak­kaan asi­an val­mis­te­lua en­nen kuin soi­tan hä­nel­le. Asia on hie­man -mo­ni­mut­kai­nen, jo­ten sen val­mis­te­lu on vie­nyt mi­nul­ta ta­va­no­mais­ta enem­män ai­kaa. Soi­tan asi­ak­kaal­le klo 17.00, ja käyn hä­nen kans­saan läpi kir­joit­ta­ma­ni asi­a­kir­jan ja var­mis­tan, et­tä kir­jauk­set ovat oi­kein.

19.00 Läh­den koh­ti ko­tia. Vet­tä sa­taa kaa­ta­mal­la.

19.30 Ti­laam­me il­lal­lis­ta, jota odo­tel­les­sa seu­raan kou­lu­lai­sen lu­ku­läk­sy­jen su­ju­mis­ta.

21.00 Toi­vot­te­len hy­vää yö­tä kou­lu­lai­sel­le. Val­mis­tan il­tas­moot­hiet ja kat­se­len uut­ta suo­sik­ki­sar­jaam­me. Lei­ki­tän sa­mal­la kis­so­ja ja se­lai­len aa­mul­la saa­maa­ni ta­lo­val­mis­ta­jan ku­vas­toa.

22.30 Käyn nuk­ku­maan. Huo­men­na on edes­sä koko päi­vä esi­tut­kin­nas­sa avus­ta­mis­ta.

Yh­teen­ve­to

”Päi­vä oli mel­ko tyy­pil­li­nen, jos­kin ke­sän ­jäl­jil­tä vie­lä rau­hal­li­nen. Useim­mat työ­päi­vä­ni si­säl­tä­vät avus­ta­mis­ta oi­keu­den­käyn­nis­sä tai esi­tut­kin­nas­sa sekä työ­tä toi­mis­tol­la ja näin ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­kaan myös etä­työ­tä ko­to­na.”