JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.9.2021 8:00

Keissi: Asianajaja tunnistettiin tekijäksi

To­dis­ta­ja tun­nis­ti asi­a­na­ja­ja Mark­ku Fred­ma­nin (Asi­a­na­jo­toi­mis­to Fred­man & Måns­son) pe­tos­ju­tun oi­keu­den­käyn­nis­sä te­ki­jäk­si. 

”Edus­tin 80-lu­vun lo­pul­la pää­mies­tä, jota syy­tet­tiin pe­tok­ses­ta. Oi­keu­den­käyn­nis­sä oli vuo­ros­sa to­dis­ta­jan kuu­le­mi­nen, ja tie­sin, et­tä tun­nis­ta­mi­nen oli kes­kei­nen syy, mik­si to­dis­ta­ja oli kut­sut­tu pai­kal­le. En­nen kuin to­dis­ta­ja tuli si­sään, siir­sin ju­tun pa­pe­rit asi­ak­kaan eteen ja an­noin hä­nel­le ky­nä­ni. It­se pis­tin kä­det puus­kaan ja vält­te­lin kat­se­kon­tak­tia to­dis­ta­jan kans­sa.

Näin yk­sin­ker­tai­sil­la toi­men­pi­teil­lä sain huo­mi­on kiin­ni­tet­tyä it­see­ni, ja to­dis­ta­ja­na toi­mi­nut ra­vin­to­lan tar­joi­li­ja tun­nis­ti­kin mi­nut mie­hek­si, joka oli vuot­ta ai­kai­sem­min mak­sa­nut olu­en va­ras­te­tul­la pank­ki­kor­til­la.

Ta­paus nou­si jul­ki­suu­teen vuon­na 1994, kun Hel­sin­gin Sa­no­mat haas­tat­te­li mi­nua tun­nis­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä on­gel­mis­ta ja ker­roin täs­tä van­has­ta ta­pauk­ses­ta. Ai­he he­rät­ti run­saas­ti kes­kus­te­lua, joka jat­kui jul­ki­suu­des­sa vä­hän kär­jek­kää­nä­kin. Syyt­tä­jä Rit­va San­ta­vuo­ri syyt­ti mi­nua jopa to­dis­tei­den sot­ke­mi­ses­ta.

It­se olin ko­vin tyy­ty­väi­nen, et­tä asia sai huo­mi­o­ta. Sii­hen ai­kaan tie­det­tiin ylei­ses­ti, et­tä tun­nis­ta­mi­nen oli täy­sin kel­vo­ton­ta ja sään­te­le­mä­tön­tä. Hen­ki­ri­kos­ju­tus­sa saa­tet­tiin ra­ot­taa sel­lin ovea ja näyt­tää to­dis­ta­jal­le, et­tä oli­ko te­ki­jä tämä, tai tun­nis­tus­ri­vis­sä oli pelk­kiä po­lii­se­ja ja yk­si epäil­ty il­man ken­kiä.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to teki sa­ma­na vuon­na He­sa­rin ju­tun kans­sa oi­keus­mi­nis­te­ri­öl­le aloit­teen, et­tä tun­nis­ta­mis­me­net­te­lys­tä pi­tää saa­da omat sään­nök­set esi­tut­kin­ta­la­kiin – ja näin ta­pah­tui­kin.

Va­li­tet­ta­vas­ti lais­sa mää­ri­tel­tyä tun­nis­ta­mis­me­net­te­lyä so­vel­le­taan tun­nis­ta­mi­ses­sa edel­leen ai­van lii­an har­voin. En ole it­se ol­lut yh­des­sä­kään ju­tus­sa, jos­sa tun­nis­tus oli­si to­teu­tet­tu lain mu­kai­ses­ti, kos­ka lain sään­nök­set tun­nis­ta­mi­ses­ta ei­vät ole po­lii­sia pa­kot­ta­via. Myös mui­ta me­net­te­ly­ta­po­ja voi­daan käyt­tää, ja ne ovat­kin val­lit­se­vas­ti käy­tös­sä. Epä­koh­dat ovat laa­jal­ti tun­net­tu­ja ja po­lii­sin am­mat­ti­tai­to on tun­nis­tu­sa­si­ois­sa va­li­tet­ta­vas­ti ai­ka hor­ju­vaa.

Ide­aa­li­ti­lan­tees­sa tun­nis­ta­mi­nen ta­pah­tui­si lain sää­dös­ten mu­kai­ses­ti esi­tut­kin­nas­sa. Va­ka­vis­sa asi­ois­sa oi­kea tapa on ryh­mä­tun­nis­tus, joka vi­de­oi­daan. Vi­de­ol­ta vä­lit­tyy ai­van eri ta­val­la vi­vah­tei­ta, ku­ten se, kuin­ka no­pe­as­ti to­dis­ta­ja te­kee tun­nis­tuk­sen ja mi­ten hän re­a­goi näh­des­sään epäil­lyn.

Jos tun­nis­ta­mi­sel­le ha­lu­taan jo­tain näyt­tö­ar­voa, tun­nis­ta­mis­ta ei pi­täi­si mis­sään ti­lan­tees­sa teh­dä enää oi­keu­den­käyn­ti­vai­hees­sa.”