JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.9.2021 8:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Tomi Nuot­sa­lo

Koulutus: Mitä jokaisen asianajajan tulisi tietää omasta vastuu­va­kuu­tuk­sestaan?

Va­kuu­tus­mek­la­ri Pet­ri Se­lin päi­vit­tää lo­ka­kuus­sa asi­a­na­ja­jien tie­dot vas­tuu­va­kuu­tus­ten kie­mu­rois­ta.

Min­kä­lai­sia ti­lan­tei­ta vas­tuu­va­kuu­tus tur­vaa asi­a­na­ja­jan työs­sä?

Vir­heet ovat har­vi­nai­sia, mut­ta in­hi­mil­li­nen ereh­dys on ai­na mah­dol­li­nen. Suh­teel­li­sen pie­ni­kin vir­he saat­taa joh­taa pää­mie­hel­le epä­e­dul­li­siin seu­rauk­siin, jois­ta pää­mies voi vaa­tia va­hin­gon­kor­vaus­ta vir­heen teh­neel­tä asi­a­na­ja­jal­ta. Vas­tuu­va­kuu­tuk­sen tar­koi­tus on kat­taa tämä ris­ki va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suu­des­ta ja siir­tää se pää­o­sin va­kuu­tu­syh­ti­ön kan­net­ta­vak­si. Sa­mal­la va­kuu­tus suo­jaa va­hin­gon kär­si­nyt­tä osa­puol­ta, joka saa va­kuu­tuk­ses­ta kor­vauk­sen.

Jos­kus lop­pu­tu­lok­seen pet­ty­nyt pää­mies saat­taa vaa­tia va­hin­gon­kor­vaus­ta asi­a­na­ja­jal­ta, vaik­ka mi­tään vir­het­tä ei oli­si ta­pah­tu­nut. Vas­tuu­va­kuu­tus kor­vaa myös kus­tan­nuk­sia, joi­ta syn­tyy kun asi­a­na­ja­ja jou­tuu puo­lus­tau­tu­maan pe­rus­tee­ton­ta kor­vaus­vaa­ti­mus­ta vas­taan.   

Mitä eri­tyis­tä vas­tuu­va­kuu­tuk­sen han­kin­taan liit­tyy?

Si­kä­li kun Asi­a­na­ja­ja­lii­ton vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set täyt­ty­vät, on mo­nis­ta va­kuu­tuk­sen yk­si­tyis­koh­dis­ta mah­dol­lis­ta neu­vo­tel­la. Vas­tuu­va­kuu­tus on asi­a­na­ja­jan lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta tär­keä stra­te­gi­nen va­kuu­tus ja sen han­kin­taan kan­nat­taa pa­nos­taa enem­män kuin mui­hin va­kuu­tuk­siin.

Mik­si ai­hees­ta on hyvä erik­seen kou­lut­taa asi­a­na­ja­jia?

Eri­tyi­ses­ti lii­ke­ju­ri­dii­kas­sa pää­mies­ten vaa­ti­muk­set asi­a­na­ja­jan vas­tuu­va­kuu­tuk­sen osal­ta ovat kas­va­neet. Omaan vas­tuu­va­kuu­tuk­seen­sa pe­reh­ty­mi­nen voi myös aut­taa ym­mär­tä­mään va­kuu­tus­so­pi­muk­sia ja va­kuu­tus­mark­ki­noi­ta laa­jem­min­kin.

7.10. Vas­tuu­va­kuu­tus – Mitä jo­kai­sen asi­a­na­ja­jan tu­li­si tie­tää omas­ta vas­tuu­va­kuu­tuk­ses­taan?

Muis­tat­han myös nämä:

14.10. Ei mi­tään lä­pi­huu­to­jut­tu­ja – laki ja tuo­mi­ois­tuin­käy­tän­tö työ­tur­val­li­suus­ri­kok­sis­sa, Hel­sin­ki, myös etä­nä

4.11. Va­pau­teen koh­dis­tu­vat pak­ko­kei­not, Hel­sin­ki, myös etä­nä

11.11. Asi­a­mie­he­nä vä­li­mies­me­net­te­lys­sä, Hel­sin­ki, myös etä­nä

19.–20.11. Oi­keu­den­käyn­neis­tä ja ve­ro­tuk­ses­ta jää­mis­tö­a­si­ois­sa, Hä­meen­lin­na, Au­lan­ko

Kat­so kaik­ki kou­lu­tuk­set ja il­moit­tau­du:

asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri