JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.9.2021 8:00

Kolumni: Valvonta on tärkeä osa itsesääntelyä

Asi­a­na­ja­jien val­von­ta ja­kau­tuu Asi­a­na­ja­ja­lii­ton toi­mis­ton ja hal­li­tuk­sen yleis­val­von­taan sekä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton yh­tey­des­sä it­se­näi­ses­ti toi­mi­van val­von­ta­lau­ta­kun­nan eri­tyis­val­von­taan kan­te­lu­a­si­ois­sa. Asi­a­na­ja­jien it­se­sään­te­lyn toi­mi­vuus edel­lyt­tää näi­den val­von­ta­roo­lien ke­hit­tä­mis­tä ja riit­tä­vää re­sur­soin­tia.

Toi­sin kuin mo­net muut am­mat­ti­ryh­mät, asi­a­na­ja­jat ovat val­von­nan alai­sia myös va­paa-ajal­laan. Hy­vän asi­an­aja­ja­ta­van eli ta­pa­oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen on kai­ken kes­ki­ös­sä, mut­ta asi­a­na­ja­jia vel­voit­taa myös jouk­ko Asi­a­na­ja­ja­lii­ton ylin­tä val­taa käyt­tä­vän val­tuus­kun­nan hy­väk­sy­miä, asi­a­na­ja­jia si­to­via oh­jei­ta. Ne täy­den­tä­vät sitä, mitä ta­pa­oh­jeis­sa on to­det­tu. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus voi li­säk­si hy­väk­syä op­pai­ta ja suo­si­tuk­sia asi­a­na­jo­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­sek­si. Edel­lä mai­nit­tu­ja täy­den­tä­vät val­von­ta­lau­ta­kun­nan rat­kai­sut, jot­ka sel­ven­tä­vät asi­a­na­ja­jien vel­voit­tei­ta eri ti­lan­teis­sa.

Vii­me vuo­si­na asi­a­na­ja­ja­sään­te­lyyn on tul­lut li­sä­vel­voit­tei­ta: Asi­a­na­ja­ja­liit­to esi­mer­kik­si toi­mii ra­han­pe­sun ja ter­ro­ris­min es­tä­mi­ses­sä asi­a­na­ja­jia val­vo­va­na ta­ho­na. Asi­a­na­jo­sa­lai­suuk­sien te­ho­kas suo­jaa­mi­nen on edel­lyt­tä­nyt kat­ta­vam­paa tie­to­tur­vaa ja tie­to­suo­jaa kos­ke­vaa it­se­sään­te­lyä ja alan si­säis­tä opas­tus­ta. Jot­ta val­von­ta py­syy no­pe­as­ti muut­tu­vas­sa it­se­sään­te­lys­sä mu­ka­na, se edel­lyt­tää val­von­nan te­hos­ta­mis­ta ja uu­den­lais­ten me­ne­tel­mien käyt­töö­not­toa.

Esi­merk­ki­nä täs­tä Asi­a­na­ja­ja­liit­to on päi­vit­tä­mäs­sä uu­sien toi­mis­to­jen tar­kas­tus­ta ja ot­ta­mas­sa käyt­töön ris­ki­poh­jais­ta me­net­te­lyä var­si­nais­ten toi­mis­to­tar­kas­tus­ten suo­rit­ta­mi­sek­si. Uu­sis­sa ris­ki­pe­rus­tei­sis­sa yleis­val­von­tap­ro­ses­seis­sa voi­daan kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta esi­mer­kik­si ra­han­pe­sun ja ter­ro­ris­min es­tä­mi­seen, tie­to­tur­vaan ja tie­to­suo­jaan sekä mui­hin akuut­tei­hin ris­kei­hin.

NIKO JA­KOBS­SON
ASI­A­NA­JA­JA­LII­TON PÄÄ­SIH­TEE­RI