JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.9.2021 8:00

Pääkirjoitus 4/2021: Oikeudenhoidon toimijat barrikadeille

Oi­keu­den­hoi­to ja sen re­surs­sit ovat juu­ri tätä kir­joi­tet­ta­es­sa kes­kus­te­lun koh­tee­na. Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­to on vaa­ti­nut mer­kit­tä­vää li­sä­re­sur­soin­tia, jot­ta tuo­mi­ois­tui­met pys­ty­vät hoi­ta­maan pe­rus­teh­tä­vään­sä sekä sen li­säk­si di­gi­ta­li­soi­maan pro­ses­se­ja. Vaa­ti­mus on pe­rus­tel­tu.

Laa­du­kas oi­keu­den­hoi­to ja oi­keus­tur­va mak­saa. Se on tär­keä läh­tö­koh­ta, kun mie­ti­tään oi­keu­den­hoi­don ket­jun eri vai­hei­den re­surs­se­ja. Oi­keu­den­hoi­don osuus val­ti­on koko bud­je­tis­ta on kui­ten­kin erit­täin pie­ni, ei­vät­kä sii­hen osoi­te­tut ta­lou­del­li­set re­surs­sit vas­taa sen yh­teis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä. Oi­keu­den­hoi­to ei ole yh­teis­kun­nan reu­na­mil­la ole­va puo­li­vält­tä­mä­tön tu­ki­toi­min­to, vaan kes­kei­nen osa toi­mi­vaa, en­nus­tet­ta­vaa ja pe­ru­soi­keu­det ta­kaa­vaa yh­teis­kun­taa. Sekä yk­si­tyi­set kan­sa­lai­set et­tä yri­tyk­set tar­vit­se­vat sitä oi­keus­tur­vaa, mitä oi­keu­den­hoi­don koko ket­ju tar­jo­aa. Laa­du­kas oi­keu­den­hoi­to on yri­tyk­sil­le myös ve­to­voi­ma­te­ki­jä.

Kun re­surs­se­ja ja­e­taan, on huo­mi­oi­ta­va koko oi­keu­den­hoi­don ket­ju. Ri­ko­sa­si­ois­sa jut­tu al­kaa po­lii­sin suo­rit­ta­mas­ta esi­tut­kin­nas­ta, siir­tyy sen jäl­keen syy­te­har­kin­taan ja lo­puk­si tuo­mi­ois­tuin­lai­tok­sen kä­si­tel­tä­väk­si. Jo­kai­sel­la ket­jun osal­la on ol­ta­va riit­tä­vät re­surs­sit, jot­ta kaik­ki vai­heet saa­daan vie­tyä läpi asi­an­tun­te­vas­ti ja koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa.

Tär­keä osa laa­du­kas­ta oi­keu­den­hoi­toa on asi­a­na­ja­jan te­ke­mä työ. Asi­a­na­ja­jat var­mis­ta­vat omal­la asi­an­tun­te­muk­sel­laan, et­tei tuo­mi­ois­tuin­ten re­surs­se­ja kuor­mi­te­ta tur­haan. So­vit­ta­vis­sa ole­vat ju­tut so­vi­taan jo en­nen kuin nii­tä vie­dään tuo­mi­ois­tui­meen – tänä syk­sy­nä eri­tyi­ses­ti Asi­a­na­ja­ja­lii­ton So­vit­te­lun su­per­syk­sy -kam­pan­jas­sa. Asi­an­tun­te­va avus­ta­ja on ju­tun asi­a­no­sai­sel­le tär­keä oi­keus­tur­van tae. Myös tämä työ mak­saa. Juo­pa it­se mak­sa­vien asi­ak­kai­den kus­tan­nus­ten ja val­ti­on mak­sa­man oi­keu­sa­vun tun­ti­hin­nan vä­lil­lä sy­ve­nee jat­ku­vas­ti. Oi­keu­sa­vun tun­ti­ve­loi­tus­ta on ko­ro­tet­tu vii­mek­si vuon­na 2014 ja se on jää­nyt pa­has­ti jäl­keen kus­tan­nus­ten nou­sus­ta. Asi­a­na­ja­ja­liit­to on esit­tä­nyt oi­keus­mi­nis­te­ri­öl­le oi­keu­sa­vun tun­ti­ve­loi­tuk­sen mer­kit­tä­vää ko­rot­ta­mis­ta.

Pal­jon li­sää on teh­tä­vis­sä myös ole­mas­sa ole­vil­la re­surs­seil­la. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton tam­mi­kuus­sa 2020 jul­kis­ta­mas­sa työ­ta­pa­re­for­mis­sa esi­te­tään eri­lai­sia vaih­to­eh­to­ja te­hos­taa pro­ses­se­ja. Kan­nat­taa kat­soa: työ­ta­pa­re­for­mi löy­tyy osoit­tees­ta asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/ty­o­ta­pa­re­for­mi .

Hy­vää al­ka­nut­ta syk­syä!

HAN­NA RÄI­HÄ-MÄN­TY­HAR­JU
ASI­A­NA­JA­JA­LII­TON PU­HEEN­JOH­TA­JA

Ak­tö­rer inom rät­ts­vår­den ställ er på bar­ri­ka­der

Rät­ts­vår­den och dess re­sur­ser är när det­ta skrivs fö­re­mål för dis­kus­si­on. Doms­tols­ver­ket har krävt be­ty­dan­de til­läg­gs­re­sur­ser för att doms­to­lar­na ska kun­na sköta sin ­grund­läg­gan­de up­p­gift och des­su­tom för att di­gi­ta­li­se­ra pro­ces­ser­na. Kra­vet är mo­ti­ve­rat.

Rät­ts­vår­dens an­del av hela stats­bud­ge­ten är myc­ket li­ten, och de eko­no­mis­ka re­sur­ser som an­vi­sats för den mots­va­rar in­te dess sam­häl­le­li­ga be­ty­del­se.

En vik­tig del av högk­va­li­ta­tiv rät­ts­vård är det ar­be­te som ad­vo­ka­ten ut­för. Ad­vo­ka­ter­na sä­kers­täl­ler ge­nom sin sak­kuns­kap att doms­to­lar­nas re­sur­ser in­te be­las­tas i onö­dan. Ett sak­kun­nigt bit­rä­de är en vik­tig ga­ran­ti för par­ter­nas rät­ts­sä­ker­het i ett mål. Även det­ta ar­be­te kos­tar. Klyf­tan mel­lan de kost­na­der som klien­ter­na själ­va be­ta­lar och timp­ri­set för den rät­tsh­jälp som sta­ten be­ta­lar blir al­lt dju­pa­re. Tim­de­bi­te­rin­gen för rät­tsh­jälp har se­nast höjts 2014 och den lig­ger långt ef­ter kost­nad­sök­nin­gen. Ad­vo­kat­för­bun­det har för jus­ti­tie­mi­nis­te­riet fö­res­la­git en be­ty­dan­de höj­ning av tim­de­bi­te­rin­gen för rät­tsh­jälp.

Myc­ket mer kan gö­ras ock­så med be­fint­li­ga re­sur­ser. I den re­form av ar­bets­sät­ten som Ad­vo­kat­för­bun­det of­fent­lig­g­jor­de 2020 pre­sen­te­ras oli­ka al­ter­na­tiv för att ef­fek­ti­vi­se­ra pro­ces­ser­na.

asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/sv/ar­bets­sat­ts­re­for­men