JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.4.2021 0:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Su­san­na Kek­ko­nen

Uusi kuvakirja auttaa lasta käsittelemään vanhemman vankeutta

Vaik­ka läh­tö­ti­lan­teet ovat mil­lai­set ta­han­sa, lap­set kai­paa­vat van­keu­des­sa ole­vaa van­hem­paan­sa ja ovat heis­tä huo­lis­saan, muis­tut­taa Kri­mi­naa­li­huol­lon tu­ki­sää­ti­ön vas­taa­va oh­jaa­ja Noo­ra Ala­nen. Hän teki ai­hees­ta lap­sil­le suun­na­tun ku­va­kir­jan.

Mis­tä idea ku­va­kir­jas­ta syn­tyi?

Suo­mes­sa on ar­vi­ol­ta noin 10 000 las­ta, joi­den van­hem­pi on van­ki­las­sa. Tä­hän ai­hee­seen liit­ty­vää tu­kea on hy­vin vä­hän tar­jol­la. Loim­me ku­vit­ta­ja An­ne Mu­ho­sen kans­sa kir­jan, jon­ka ta­voit­tee­na on an­taa lap­sel­le sa­mais­tu­mis­pin­taa omiin ko­ke­muk­siin­sa, aut­taa las­ta tun­ne­tai­dois­sa ja tuo­da loh­tua ja toi­voa.

Min­kä­lai­sia ti­lan­tei­ta ja tun­tei­ta kir­ja aut­taa kä­sit­te­le­mään?

Kir­jas­sa on ku­vat­tu ar­ki­sia ti­lan­tei­ta lap­si­per­hees­tä, jos­sa isä on van­ki­las­sa. Kir­jas­sa ei pu­hu­ta ri­kok­ses­ta, vaan pai­no­tus on lap­sen ko­ke­muk­sis­sa, ha­vain­nois­sa ja tun­teis­sa. Kir­jas­sa ku­va­taan muun mu­as­sa, mil­lais­ta on käy­dä van­ki­las­sa ta­paa­mas­sa isää: mitä siel­lä ta­pah­tuu ja mil­lai­sia tun­tei­ta se he­rät­tää. Kir­jas­sa on ku­vat­tu myös kuor­mit­ta­via tun­tei­ta, ku­ten kiuk­kua ja ikä­vää, ja mitä lap­si voi it­se teh­dä pär­jä­täk­seen tun­tei­den­sa kans­sa.

Mi­ten lap­set ko­ke­vat van­hem­man van­keus­tuo­mi­on?

Ti­lan­teet, jois­sa per­heet ovat, kun jom­pi­kum­pi tai mo­lem­mat van­hem­mis­ta läh­te­vät van­ki­laan, ovat eri­lai­sia. Jot­kut per­heet ovat muo­dos­tu­neet van­keu­sai­ka­na, jol­loin lap­si on niin sa­no­tus­ti kas­va­nut van­keu­den ää­rel­lä. Jois­sain per­heis­sä ei ole mi­tään ”en­nus­merk­ke­jä” ja van­hem­man van­keus tu­lee muul­le per­heel­le täy­sin yl­lä­tyk­se­nä. ­Lap­sil­le ran­kim­pia ovat olo­suh­teet, jois­sa taus­tal­la on ol­lut pit­kään kes­tä­vää päih­tei­den käyt­töä tai lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa. Vaik­ka läh­tö­ti­lan­teet ovat mil­lai­set ta­han­sa, lap­set yleen­sä kai­paa­vat van­hem­pi­aan ja ovat heis­tä huo­lis­saan.

Voi­ko kir­jas­ta ol­la hyö­tyä myös muil­le kuin lap­sil­le?

Us­kon, et­tä kir­jas­ta hyö­ty­vät las­ten van­hem­mat ja las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät am­mat­ti­lai­set. Toi­von, et­tä kir­ja aut­taa van­hem­pia nä­ke­mään lap­sen ko­ke­muk­sia, tun­tei­ta ja aja­tuk­sia. Kir­ja on hyvä apu­vä­li­ne lap­sen ja van­hem­man vä­li­sil­le kes­kus­te­luil­le.