JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.4.2021 0:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Täh­ti­ku­vi­ot/Magi

25 vuotta sitten: "Itsetuntemus auttaa jaksamaan"

Ad­vo­kaa­tin nu­me­ros­sa 2/1996 ai­hei­na oli­vat asi­a­na­ja­jien jak­sa­mi­nen ja käy­tös. Asi­a­na­ja­jan pu­keu­tu­mi­nen ei sai­si ol­la räh­jäis­tä, leh­des­sä muis­tu­tet­tiin.

Työ­yh­tei­sö­kon­sult­ti Ter­hi Pöy­hö­nen poh­ti Ad­vo­kaa­tin nu­me­ron 2/1996 laa­jas­sa ar­tik­ke­lis­sa asi­a­na­ja­jien jak­sa­mis­ta ja työn kuor­mi­tus­te­ki­jöi­tä. Pöy­hö­sen tuo­mio oli, et­tä asi­a­na­ja­jat ovat pit­käl­ti työ­nar­ko­maa­ne­ja – to­sin ei­vät vält­tä­mät­tä pel­käs­tään ne­ga­tii­vi­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä.

– He naut­ti­vat ai­dos­ti työs­tään, ko­ke­vat sen haas­teel­li­se­na. Täl­lai­sel­la per­soo­na­tyy­pil­lä on hyvä kes­to­ky­ky, Pöy­hö­nen sa­noi.

Hä­nen mu­kaan­sa asi­a­na­ja­jan työ kuor­mit­taa en­nen muu­ta emo­ti­o­naa­li­ses­ti. Eri­lai­set ih­mis­koh­ta­lot, -oi­keu­den­mu­kai­suu­den vai­ke­at ky­sy­myk­set ja asi­a­kas­työn muo­dos­ta­mat pai­neet ovat asi­a­na­ja­jan työn kuor­mi­tus­ta li­sää­viä te­ki­jöi­tä.

Ter­hi Pöy­hö­nen ke­hot­ti asi­a­na­ja­jia et­si­mään it­sel­le so­pia ta­po­ja ”tan­ka­ta” eli pa­lau­tua työn ra­si­tuk­ses­ta. Täl­lai­sia ovat muun mu­as­sa luo­vat har­ras­tuk­set, mer­ki­tyk­sel­li­set ih­mis­suh­teet ja nii­den tuo­ma lä­hei­syys – sekä tai­to sa­noa myös ”ei”, kun omat jak­sa­mi­sen ra­jat al­ka­vat tul­la vas­taan. Sen vuok­si on tär­ke­ää tun­tea it­sen­sä ja omat voi­ma­va­ran­sa.

– Kan­nat­taa et­siä hy­vää, ri­kas­ta elä­mää, Pöy­hö­nen tii­vis­ti.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton eet­ti­sen va­li­o­kun­nan jä­sen Pek­ka San­ta­la kir­joit­ti leh­den Lin­jan­ve­toa-pals­tal­la asi­a­na­ja­jan ta­pa­oh­jeis­ta ja nii­den si­säl­tä­mäs­tä vaa­ti­muk­ses­ta esiin­tyä asi­al­li­ses­ti. Käy­tet­ty­jen il­mai­su­jen – niin kir­jal­lis­ten kuin suul­lis­ten­kin – tu­lee mah­tua asi­al­li­suus-kä­sit­teen pii­riin, San­ta­la muis­tut­ti.

– Mää­rit­te­ly ei näy­tä kul­keu­tu­neen kaik­kien asi­a­na­ja­jien tie­toon ai­na­kaan si­ten, et­tä vel­vol­li­suut­ta nou­da­tet­tai­siin, hän ri­pit­ti.

San­ta­la mai­nit­si esi­merk­ki­nä asi­a­na­ja­jan laa­ti­mat asi­a­kir­jat. Nii­den tu­li­si edus­taa sa­maa asi­an­mu­kais­ta ja huo­lel­lis­ta lin­jaa kuin asi­a­na­ja­jan toi­min­ta muu­ten­kin. Esi­mer­kik­si las­kut tu­li­si laa­tia huo­lel­li­ses­ti pait­si si­säl­löl­tään myös ul­ko­nä­öl­tään.

Asi­a­na­ja­jien ul­ko­nä­ös­tä San­ta­la huo­maut­ti erik­seen. Moit­tee­ton pu­keu­tu­mi­nen vies­tii, et­tä asi­a­na­ja­ja suh­tau­tuu pää­mie­hen­sä teh­tä­vään va­ka­vas­ti. Epä­siis­teys puo­les­taan vä­hen­tää pu­keu­tu­jan it­sen­sä li­säk­si koko asi­a­na­ja­ja­kun­nan ar­voa, San­ta­la lin­ja­si.

Hän muis­tut­ti, et­tä asi­a­na­ja­jat koh­taa­vat lii­ke­ju­ri­dii­kas­sa ki­ris­ty­vää kil­pai­lua ti­lin­tar­kas­tus­toi­mis­to­jen suun­nal­ta. Lii­ke-elä­mäl­le ei sovi an­taa kil­pai­lu­e­tua esiin­ty­mäl­lä epä­a­si­al­li­ses­ti.