JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.4.2021 0:00

Teks­ti Jo­han­na Kai­nu­lai­nen // Ku­vat Shut­ters­tock

Näin hoidat asiasi joustavasti asiointipalvelussa

Huh­ti­kuun alus­sa käyt­töön otet­tu AS­SI-asi­oin­ti­pal­ve­lu mul­lis­ti asi­a­na­ja­jien yh­tey­den­pi­don Asi­a­na­ja­ja­liit­toon. Pu­he­lin­soit­to­jen, säh­kö­pos­ti­vies­tit­te­lyn ja kir­je­pos­tin si­jaan asi­a­na­ja­jat voi­vat nyt päi­vit­tää tie­to­jaan ja seu­ra­ta asi­an­sa ete­ne­mis­tä tie­to­tur­val­li­ses­sa asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton jä­sen­pal­ve­lu siir­tyi ker­ta­hei­tol­la uu­del­le tu­hat­lu­vul­le uu­den asi­oin­ti­pal­ve­lun eli AS­SIn käyt­töö­no­ton myö­tä. Asi­a­na­ja­jat voi­vat päi­vit­tää -asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa hen­ki­lö­koh­tai­sia pe­rus­tie­tie­to­jaan, Löy­dä asi­a­na­ja­ja -pal­ve­lus­sa nä­ky­viä tie­to­jaan sekä teh­dä jä­se­nyy­teen­sä liit­ty­viä ha­ke­muk­sia.

Pal­ve­luun kir­jau­du­taan pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la. Huo­mi­o­nar­vois­ta on, et­tä tie­to­tur­van var­mis­ta­mi­sek­si ku­kaan muu kuin asi­a­na­ja­ja it­se – esi­mer­kik­si as­sis­tent­ti – ei voi päi­vit­tää asi­a­na­ja­jan tie­to­ja.

Asi­oin­ti­pal­ve­lun luo­mi­sen yh­tey­des­sä myös Löy­dä asi­a­na­ja­ja -ha­ku­pal­ve­luun on teh­ty mer­kit­tä­viä uu­dis­tuk­sia. Asi­a­na­ja­jat voi­vat asi­oin­ti­pal­ve­lun kaut­ta li­sä­tä ha­ku­pal­ve­luun pe­rus­tie­to­jen­sa li­säk­si myös mark­ki­noin­ti­teks­tiä, ku­van it­ses­tään sekä link­ke­jä so­si­aa­li­sen me­di­an pal­ve­lui­hin. Tämä on hyö­dyl­lis­tä eri­tyi­ses­ti pie­nem­pien toi­mis­to­jen edus­ta­jil­le, joil­la ei vält­tä­mät­tä ole muu­ten kei­no­ja tai ai­kaa mark­ki­noi­da pal­ve­lui­taan.

Kan­sa­lai­set ja yri­tys­ten edus­ta­jat voi­vat ha­kea asi­a­na­ja­jaa hoi­ta­maan asi­aan­sa Löy­dä asi­a­na­ja­ja -pal­ve­lus­sa, joka on Asi­a­na­ja­ja­lii­ton net­ti­si­vu­jen käy­te­tyin osio. Uu­dis­tet­tu Löy­dä asi­a­na­ja­ja -pal­ve­lu jul­kais­taan 19.4.2021.

Käyt­tä­jä voi ha­kea asi­a­na­ja­jaa esi­mer­kik­si tä­män osaa­mi­sen pe­rus­teel­la. Niin sa­no­tut osaa­mi­sa­lue-lis­tauk­set on uu­dis­tet­tu, jot­ta niis­sä käy­te­tyt ter­mit oli­si­vat ym­mär­ret­tä­väm­piä ta­val­li­sel­le käyt­tä­jäl­le. Van­hat osaa­mi­sa­lu­eet pois­tu­vat asi­a­na­ja­jien tie­dois­ta ko­ko­naan 19.4. Omat osaa­mi­sa­lu­eet kan­nat­taa siis päi­vit­tää ajan ta­sal­le heti, jos sitä ei ole vie­lä sii­hen men­nes­sä teh­nyt. Seu­raat­han edel­leen siis tar­kas­ti tie­do­tus­tam­me jä­sen­vies­teis­säm­me!

Löy­dä asi­a­na­ja­ja -ha­kuun on myös li­sät­ty uu­si päi­vys­tys­toi­min­to, joka pal­ve­lee eri­tyi­ses­ti vi­ra­no­mai­sia. Asi­a­na­ja­jat, jot­ka hoi­ta­vat ri­kos-, maa­han­muut­to-, in­sol­vens­si- tai per­he- ja jää­mis­tö­oi­keu­del­li­sia asi­oi­ta, voi­vat va­li­ta ne osaa­mi­sa­lu­eik­seen ja li­säk­si mer­ki­tä it­sen­sä päi­vys­tä­mään. Täl­löin vi­ra­no­mai­nen saa teh­tyä kä­te­väs­ti haun näi­hin asi­oi­hin pe­reh­ty­neis­tä asi­a­na­ja­jis­ta.

Asi­oin­ti­pal­ve­lu pal­ve­lee myös mui­ta kuin asi­a­na­ja­jia: esi­mer­kik­si kan­te­lut ja vi­ra­no­mai­sil­moi­tuk­set val­von­ta­lau­ta­kun­nal­le teh­dään jat­kos­sa asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa, mikä su­ju­voit­taa asi­oi­den kä­sit­te­lyä huo­mat­ta­vas­ti.

asi­oin­ti.asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi

Tee näin

• Mene osoit­tee­seen asi­oin­ti.asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi

• Kir­jau­du pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la

• Mene koh­taan Muok­kaa omia tie­to­ja­si

• Tar­kis­ta ja päi­vi­tä tie­to­si – eri­tyi­ses­ti osaa­mi­sa­lu­ee­si

• Päi­vit­tä­mä­si tie­dot nä­ky­vät Löy­dä asi­a­na­ja­ja -pal­ve­lus­sa 19.4. al­ka­en