JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.2.2021 11:00

Teks­ti Sari Krap­pe // Kuva Shut­ters­tock

Selkeä perustehtävä viitoittaa Asianajajaliiton tietä

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tuk­sen jä­se­net, vara­jä­se­net ja toi­mi­va joh­to ko­koon­tui­vat vii­me elo­kuus­sa stra­te­gi­a­ko­kouk­seen hy­vin oleel­lis­ten pe­rus­ky­sy­mys­ten ää­rel­le. Mikä on Asi­a­na­ja­ja­lii­ton tär­kein teh­tä­vä? Mitä eri roo­le­ja sil­lä on? Mi­ten se voi par­hai­ten tu­kea alan toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä ja hou­kut­te­le­vuut­ta?

Stra­te­gi­a­ko­kouk­sen poh­jal­ta lii­ton pe­rus­teh­tä­vä kir­joi­tet­tiin uu­del­leen au­ki, ja sa­mal­la tii­vis­tet­tiin tu­le­vai­suu­den tär­keim­mät pai­no­pis­te­a­lu­eet uu­den­lai­seen stra­te­gi­a­kart­taan. Hal­li­tus hy­väk­syi do­ku­men­tit jou­lu­kuus­sa, ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja esit­te­li uu­det suun­ta­vii­vat val­tuus­kun­nal­le tam­mi­kuun tal­vi­ko­kouk­ses­sa.

Pe­rus­teh­tä­vään on nyt kir­jat­tu, et­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton teh­tä­vä on yl­lä­pi­tää, ke­hit­tää ja tuo­da esil­le asi­a­na­ja­ja­kun­nan luo­tet­ta­vuut­ta, am­mat­ti­tai­toa ja ar­vos­tus­ta. 

Lii­ton pe­rus­teh­tä­vää hoi­taa lii­ton toi­mis­ton asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­tio. Pe­rus­teh­tä­vän hoi­ta­mi­nen puo­les­taan edel­lyt­tää muun mu­as­sa toi­mi­vaa oma­val­von­taa, jon­ka le­gi­ti­mi­teet­ti on laa­jas­ti tun­nus­tet­tu, ylei­ses­ti hy­väk­syt­tyä eet­tis­tä oh­jeis­tus­ta ja it­se­sään­te­lyä, kor­ke­a­ta­sois­ta kou­lu­tus­ta, nä­ky­vyy­den li­sää­mis­tä jä­sen­ten, päät­tä­jien ja kan­sa­lais­ten kes­kuu­des­sa sekä vai­kut­ta­mis­ta asi­a­na­ja­jien toi­min­ta­edel­ly­tyk­siin ja alaa kos­ke­vaan pää­tök­sen­te­koon. Asi­a­na­ja­ja­liit­to on jul­ki­soi­keu­del­li­nen asi­a­na­ja­jia val­vo­va toi­mi­ja, joka tar­jo­aa jä­se­nis­töl­leen am­ma­til­li­sen yh­tei­sön ja sa­ma­nai­kai­ses­ti tu­kee alan ar­vos­tus­ta ja hou­kut­te­le­vuut­ta.

Vuo­den 2021 toi­min­ta­suun­ni­tel­ma pe­rus­tuu pe­rus­teh­tä­vään. Teh­tä­vä ei ole help­po. Toi­saal­ta val­vo­va ja toi­saal­ta am­mat­ti­kun­taa tu­ke­va roo­li aset­ta­vat mo­nes­ti haas­tei­ta, jot­ka ei­vät yh­teis­kun­nan jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa ai­na­kaan hel­po­tu.