JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.2.2021 11:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Mai­ja As­ti­kai­nen

Koulutus: Tiukkaa asiaa työsuhteista

Työ­suh­teen päät­tä­mi­nen ali­suo­riu­tu­mi­sen pe­rus­teel­la on pit­kä tie, sa­noo lii­ton kurs­sil­la ai­hees­ta kou­lut­ta­va asi­a­na­ja­ja Mari Moh­sen.

Mitä ali­suo­riu­tu­mi­nen työ­suh­tees­sa tar­koit­taa?

Ali­suo­riu­tu­mis­ta ei ole mää­ri­tel­ty lain­sää­dän­nös­sä, mut­ta sitä voi­daan ku­va­ta ai­kaan­saa­mat­to­muu­te­na ja työn­te­ki­jäl­le ase­tet­tu­jen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mat­ta jät­tä­mi­se­nä. Kyse voi ol­la lii­al­li­ses­ta hi­tau­des­ta, työn mää­räl­lis­ten tu­los­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä tai työn laa­tu­ta­voit­tei­den alit­ta­mi­ses­ta. Työ­nan­ta­jan on ali­suo­riu­tu­mis­ti­lan­teis­sa sel­vi­tet­tä­vä, mis­tä syys­tä työn­te­ki­jä ei yl­lä edel­ly­tet­tä­vään työ­suo­ri­tuk­seen ja tar­jot­ta­va työn­te­ki­jäl­le tar­vit­ta­vaa tu­kea ja kou­lu­tus­ta. On sel­vi­tet­tä­vä, on­ko on­gel­mien taus­tal­la kuor­mi­tus­te­ki­jöi­hin tai työn­te­ki­jän ter­vey­teen liit­ty­viä te­ki­jöi­tä. On myös olen­nais­ta, et­tä työn­te­ki­jäl­le ase­te­taan sel­vät ja koh­tuul­li­set ta­voit­teet ja työ­suo­ri­tus­ta seu­ra­taan.

On­ko ko­ro­na­vuo­si nä­ky­nyt työ­suh­tei­den päät­tä­mi­sis­sä?

Vai­kut­taa, et­tä työ­pai­koil­la on ym­mär­ret­ty val­lit­se­vat poik­keu­so­lot ja nii­den vai­ku­tus teh­tyi­hin toi­men­pi­tei­siin. Ko­ro­na­vuon­na on il­men­nyt usei­ta vai­kei­ta työ­oi­keu­del­li­sia tul­kin­ta­ky­sy­myk­siä, joi­hin ei esi­mer­kik­si ole ole­mas­sa ai­em­paa oi­keus­käy­tän­töä.

Mikä on kes­kei­nen vies­ti, jon­ka ha­lu­at kou­lu­tuk­ses­sa asi­a­na­ja­jil­le vä­lit­tää?

Työ­suh­teen päät­tä­mi­nen ali­suo­riu­tu­mi­sen pe­rus­teel­la on pit­kä tie, jos­sa on ol­ta­va kär­si­väl­li­nen. Työn­te­ki­jäl­le on tar­jot­ta­va tar­vit­ta­va tuki työs­tä sel­viy­ty­mi­sek­si, mut­ta toi­saal­ta va­roi­tuk­sen an­ta­mis­ta ei pidä odo­tel­la lii­an kau­an. Työn­te­ki­jäl­lä on oi­keus saa­da työ­nan­ta­jal­ta sel­vä vies­ti sii­tä, mitä hä­nel­tä odo­te­taan ja kuin­ka va­ka­vas­ti työ­nan­ta­ja suh­tau­tuu ti­lan­tee­seen.

4.3.2021 Ali­suo­riu­tu­mi­nen ja yh­teis­työ­ky­vyt­tö­myys työ­suh­teen päät­tä­mis­pe­rus­tee­na, Tek­nis­kan Sa­lit, myös etä­nä.

Kat­so li­sä­tie­dot ja il­moit­tau­du täs­tä lin­kis­tä

Muis­tat­han myös nämä:

12.3. Kät­tä pi­dem­pää kä­rä­jil­le – Pää­kä­sit­te­lyn muut vai­heet
Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus, myös etä­nä

23.3. Rau­tai­san­nos ri­ko­soi­keu­del­li­sis­ta rat­kai­su­käy­tän­nöis­tä
Tek­nis­kan Sa­lit, myös etä­nä

14.4. Kät­tä pi­dem­pää kä­rä­jil­le – Ri­kosp­ro­ses­sin eri­tyis­ky­sy­myk­siä
Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus, myös etä­nä