JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.2.2021 11:00

Teks­ti Pek­ka Män­ty­lä // Kuva Shut­ters­tock

Toimis­to­tar­kas­tukset perustuvat vastedes riskiarvioon

En­si­tar­kas­tuk­set suo­ri­te­taan jat­kos­sa kai­kil­le uu­sil­le toi­mis­toil­le. Uu­den mal­lin mu­kai­set tar­kas­tuk­set on tar­koi­tus aloit­taa al­ku­syk­sys­tä.

Asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen ”pe­rin­tei­sis­tä” toi­mis­to­tar­kas­tuk­sis­ta ja eril­li­sis­tä ra­han­pe­su­tar­kas­tuk­sis­ta luo­vut­tiin vuo­den­vaih­tees­sa.

Jat­kos­sa tar­kas­tuk­sia on kah­den­lai­sia: en­si­tar­kas­tuk­set uu­sil­le toi­mis­toil­le sekä toi­mis­to­tar­kas­tuk­set jo ole­mas­sa ole­vil­le. Toi­mis­to­tar­kas­tus­ten mää­rää­mi­sen li­säk­si Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus suo­rit­taa asi­an­aja­jien yleis­val­von­taa teet­tä­mäl­lä muun mu­as­sa vel­kaan­tu­mis­sel­vi­tyk­siä.

En­si­tar­kas­tuk­set mää­rä­tään jat­kos­sa suo­ri­tet­ta­vak­si kaik­kiin uu­siin asi­a­na­jo­toi­mis­toi­hin. Eli vaik­ka ko­ke­neet­kin asi­a­na­ja­jat pe­rus­tai­si­vat uu­den toi­mis­ton, mää­rä­tään toi­mis­tol­le en­si­tar­kas­tus.

– Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pai­kal­li­so­sas­to­jen ni­me­ä­mät ko­ke­neet asi­a­na­ja­jat suo­rit­ta­vat tar­kas­tuk­set. En­si­tar­kas­tuk­sis­sa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta toi­mis­ton ylei­seen jär­jes­tä­mi­seen ja mah­dol­lis­ten puut­tei­den kor­jaa­mi­seen, ker­too Asi­a­na­ja­ja­lii­ton tar­kas­tus­ju­ris­ti Kris­tii­na Sare.

Uu­den mal­lin mu­kai­set toi­mis­to­tar­kas­tuk­set toi­min­tan­sa va­kiin­nut­ta­neil­le toi­mis­toil­le kos­ke­vat muun mu­as­sa ra­han­pe­su­lain vel­voit­tei­den nou­dat­ta­mis­ta, asi­a­kas­va­ro­jen hoi­toa, si­sä­pii­ri­tie­don kä­sit­te­lyä, tie­to­suo­jaa ja tie­to­tur­vaa sekä vas­tuu­va­kuu­tuk­sen kat­ta­vuut­ta.

Osa vel­voit­teis­ta, ku­ten hil­jat­tain päi­vit­ty­nyt tie­to­tur­va­oh­je, ovat koh­tuul­li­sen uu­sia tai jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa, ku­ten ra­han­pe­sua kos­ke­va sään­te­ly, ja sik­si nii­den osal­ta toi­mis­tois­sa saat­taa ol­la myös enem­män epä­tie­toi­suut­ta kuin toi­mis­ton yleis­tä jär­jes­tä­mis­tä kos­ke­vis­sa asi­ois­sa.

Uu­te­na asi­a­na tar­kas­tuk­set pe­rus­tu­vat jat­kos­sa ­ris­ki­ar­vi­oon, eri­tyi­ses­ti ra­han­pe­su­lain ­vel­voit­tei­den osal­ta. Ta­voit­tee­na on var­mis­taa, et­tä asi­a­na­jo­­­toi­mis­tos­sa on tun­nis­tet­tu sen omaan toi­min­taan ja ­asi­a­kas­suh­tei­siin liit­ty­vät ris­kit, ja et­tä toi­mis­tos­sa 
on käy­tös­sä riit­tä­vät me­net­te­lyt ris­kien hal­lit­se­mi­sek­si.

Ris­ki­pe­rus­tei­nen val­von­ta edel­lyt­tää, et­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­sa tun­nis­te­taan ne toi­mis­tot, joi­den toi­min­taan voi joko toi­mek­si­an­to­jen laa­dun ja laa­juu­den tai asi­a­kas­suh­tei­den pe­rus­teel­la liit­tyä ko­hon­nut ris­ki, Sare ker­too.

– Ris­ki­pe­rus­tei­suus tar­koit­taa käy­tän­nös­sä myös sitä, et­tä tie­tyt toi­mis­tot tar­kas­te­taan jopa vuo­sit­tain, ja vas­taa­vas­ti joi­hin­kin toi­mis­toi­hin tar­kas­tuk­sia teh­dään har­vem­min, esi­mer­kik­si pis­to­ko­kein.

Toi­mis­to­tar­kas­tuk­set suo­ri­te­taan jat­kos­sa sekä kir­jal­lis­ten do­ku­ment­tien et­tä toi­mis­to­käyn­tien yh­dis­tel­mä­nä. Tar­kas­tus­ten yh­tey­des­sä suo­ri­te­taan myös täy­den­nys­kou­lut­tau­tu­mi­sen val­von­ta.
Uu­den mal­lin mu­kai­set tar­kas­tuk­set on tar­koi­tus aloit­taa al­ku­syk­sys­tä, kun­han lii­ton säh­köi­nen asi­oin­ti­­pal­ve­lu on saa­tu käyt­töön. Sitä en­nen toi­mis­toil­le on lu­vas­sa in­foa ja kou­lu­tus­ta muu­tok­sis­ta.

Osa tar­kas­tuk­sis­ta pe­rus­tuu ­Asi­a­na­ja­ja­lii­tol­le ­lain­sää­dän­nös­sä ase­tet­tuun ­val­von­ta­vel­vol­li­suu­teen, liit­ty­en esi­mer­kik­si ra­han­pe­sun ja ter­ro­ris­min ­es­tä­mis­tä kos­ke­vaan la­kiin. Seu­rauk­set rik­keis­tä ­voi­vat ol­la tun­tu­via. Ra­han­pe­su­lain pe­rus­teel­la Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus voi esit­tää Ete­lä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­toa mää­rää­mään asi­a­na­ja­jal­le tai asi­a­na­jo­toi­mis­ton työn­te­ki­jäl­le ri­ke­mak­sun, jul­ki­sen va­roi­tuk­sen tai seu­raa­mus­mak­sun (ns. hal­lin­nol­li­nen seu­raa­mus).

Luon­nol­li­sel­le hen­ki­löl­le mää­rät­tä­vä ri­ke­mak­su on vä­hin­tään 500 ja enin­tään 10 000 eu­roa. Oi­keus­hen­ki­löl­le tai luon­nol­li­sel­le hen­ki­löl­le mää­rät­tä­vä seu­raa­mus­mak­su voi ol­la enin­tään jopa mil­joo­na eu­roa.