JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.2.2021 11:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Ku­vi­tus Shut­ters­tock

Etätyö kuormittaa yksilöllisesti

Nuo­ret ju­ris­tit ovat kär­si­neet etä­työn yleis­ty­mi­ses­tä ko­ke­neem­pia enem­män, sa­noo asi­a­na­ja­jien työ­mo­ti­vaa­ti­oon pe­reh­ty­nyt yrit­tä­jä Satu Lap­pa­lai­nen.

Vii­me vuo­si mul­lis­ti työ­e­lä­män, ei­kä asi­a­na­jo­a­la jää­nyt muu­tok­ses­ta pait­si. Etä­työ on aset­ta­nut työ­mo­ti­vaa­ti­ol­le ja -hy­vin­voin­nil­le uu­den­lai­sia haas­tei­ta. Ti­lan­tees­ta ovat kär­si­neet eri­tyi­ses­ti työ­u­raan­sa aloit­te­le­vat ju­ris­tit, sa­noo Satu Lap­pa­lai­nen Min­jon Oy:stä.

Min­jon on rek­ry­toin­ti­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys, joka kiin­nit­tää rek­ryp­ro­ses­sis­sa huo­mi­o­ta eri­tyi­ses­ti ha­ki­joi­den mo­ti­vaa­ti­oon. Lap­pa­lai­sel­ta löy­tyy en­ti­se­nä ju­ris­ti­na nä­ke­mys­tä myös alan si­säl­tä.

– Uran al­ku­vai­hees­sa asi­a­na­jo­toi­mis­to toi­mii kou­lu­mai­ses­ti opet­ta­en am­mat­tia ja asi­a­kas­työ­tä – ko­ke­neem­mat ju­ris­tit spar­raa­vat ja ja­ka­vat tie­toa toi­mek­si­an­to­jen ede­tes­sä. Tämä jat­ku­va op­pi­mi­nen on ai­na­kin osit­tain vai­keu­tu­nut ja ai­heut­taa haas­tei­ta, kun kes­kus­te­lut ovat siir­ty­neet vi­de­o­ta­paa­mi­siin, ei­kä ole mah­dol­li­suut­ta niin sa­no­tus­ti ve­tää kol­le­gaa hi­has­ta, Lap­pa­lai­nen sa­noo.

– Myös ra­jan ve­tä­mi­nen työn ja va­paa-ajan vä­lil­lä on voi­nut häi­lyä, kun oma koti on myös oma toi­mis­to.

Ko­ke­neem­mat ju­ris­tit ovat pääs­seet Lap­pa­lai­sen mu­kaan muu­tok­ses­sa hie­man hel­pom­mal­la. He ovat ko­ke­neet, et­tä omaa päi­vää on hel­pom­pi ryt­mit­tää il­man työ­mat­ko­ja ja ”läs­nä­o­lo­pak­koa” toi­mis­tol­la, mikä on tuo­nut ar­keen kai­vat­tua jous­toa.

Yh­teis­tä on, et­tä jat­ku­va vi­de­o­ta­paa­mi­sis­sa is­tu­mi­nen uu­vut­taa mo­nia huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin ta­paa­mi­set kas­vo­tus­ten.

Satu Lap­pa­lai­nen muis­tut­taa, et­tä etä­työn vai­ku­tus mo­ti­vaa­ti­oon ja hy­vin­voin­tiin on hy­vin yk­si­löl­lis­tä. Osa on ko­ke­nut etä­työn vir­kis­tä­vä­nä, toi­sil­le taas fyy­si­sen työ­ym­pä­ris­tön ja so­si­aa­li­sen työ­yh­tei­sön puut­tu­mi­nen on pii­naa­vaa ja ener­gi­aa ku­lut­ta­vaa.

– Suu­rim­mal­la osal­la on mo­lem­pia fii­lik­siä.

Lap­pa­lai­nen ko­ros­taa, et­tä mo­ti­vaa­ti­on ja hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­dos­sa it­sen­sä tun­te­mi­nen on avain-ase­mas­sa. Toi­mis­ton muu hen­ki­lös­tö ja joh­to voi­vat re­a­goi­da etä­työ­hön hy­vin eri ta­val­la kuin it­se – yleis­pä­te­viä to­tuuk­sia ei ole.

Omis­ta toi­veis­ta on tär­ke­ää kom­mu­ni­koi­da muil­le tii­min jä­se­nil­le.

– Mitä asi­oi­ta juu­ri minä kai­paan omaan ar­kee­ni etä­työs­sä? Kah­vi­het­kiä tai lou­nai­ta kol­le­goi­den kans­sa? Spon­taa­nia spar­rai­lua työ­a­si­ois­sa? Yh­des­sä te­ke­mi­sen tun­net­ta? Or­ga­ni­soi­tua työ­pis­tet­tä? Sel­ke­ää päi­vä­ryt­miä? Lap­pa­lai­nen lis­taa ky­sy­myk­siä poh­dit­ta­vak­si.

En­tä mi­ten Lap­pa­lai­nen on it­se pi­tä­nyt huol­ta mo­ti­vaa­ti­os­ta ja hy­vin­voin­nis­ta etä­töis­sä?

– Olen hy­väk­sy­nyt sen, et­tä ti­lan­ne on it­sel­le­ni läh­tö­koh­tai­ses­ti nor­maa­lia kuor­mit­ta­vam­pi. Kiin­ni­tän enem­män huo­mi­o­ta pa­lau­tu­mi­seen. Li­säk­si sa­noi­tan it­sel­le­ni, mi­hin asi­oi­hin voin vai­kut­taa ar­jes­sa­ni ja toi­saal­ta mi­hin en. Va­lit­sen päi­vit­täin oman mind­se­tin: olen epä­mu­ka­vuu­sa­lu­eel­la, mut­ta pär­jään ja opin.

”Asi­a­na­jo­a­la on vaa­ti­va ym­pä­ris­tö"

Satu Lap­pa­lai­nen muis­tut­taa, et­tä asi­a­na­jo­a­la on kuor­mit­ta­va, ja hy­vin­voin­nis­ta on tär­ke­ää huo­leh­tia il­man etä­töi­den tuo­mia lisä­haas­tei­ta­kin. Alan kuor­mit­ta­vuut­ta li­sää­vät Lap­pa­lai­sen mu­kaan eri­tyi­ses­ti:

– Oman kont­rol­lin puu­te. Asi­a­kas­työ­tä te­ke­vät ha­lu­a­vat usein ol­la ai­na ta­voi­tet­ta­vis­sa, mikä joh­taa usein kont­rol­lin puut­tee­seen omas­ta ai­ka­tau­lus­ta ja työn ryt­mit­tä­mi­ses­tä.

– Suu­ri työ­mää­rä. Suu­ri työn mää­rä voi kuor­mit­taa, vaik­ka suh­tau­tui­si­kin työ­hön­sä in­to­hi­moi­ses­ti. Kuor­mi­tus on kui­ten­kin eri­tyi­sen kova sil­loin, jos työ ei tun­nu omal­ta ja mo­ti­voi­val­ta.

– Vir­heet­tö­myy­den vaa­ti­mus. Toi­mek­si­an­to­työs­sä on ai­na jon­kun yri­tyk­sen tai hen­ki­lön oi­keu­det tai ra­hat vaa­ka­lau­dal­la. Jat­ku­va vir­heet­tö­myy­teen pyr­ki­mi­nen voi luo­da huo­mat­ta­vaa stres­siä ja pa­him­mil­laan epä­on­nis­tu­mi­sen pel­koa.

– Avoi­men kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin ja hen­ki­lö­joh­ta­mi­sen puu­te. Asi­an­ajo­a­lal­la kes­ki­ty­tään edel­leen vah­vas­ti asi­oi­den joh­ta­mi­seen. Hen­ki­löi­den joh­ta­mi­nen jää Lap­pa­lai­sen mu­kaan vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le, vaik­ka asi­an­ajo­toi­mis­ton ar­von­luon­ti pe­rus­tuu tii­min­jä­sen­ten työ­suo­ri­tuk­seen ja ai­vo­työ­hön.