JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.11.2020 8:00

Teks­ti Kir­si Hy­tö­nen // Ku­vat Mar­ja Vää­nä­nen

Sananvapauden vartija

Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Ee­ro Hy­vö­nen pi­tää sa­nan­va­pau­den vaa­li­mis­ta tär­ke­ä­nä myös näi­nä ai­koi­na, jol­loin vi­ha­pu­het­ta ja maa­lit­ta­mis­ta pi­täi­si suit­sia.

Haas­tat­te­lun aluk­si Ee­ro Hy­vö­nen häm­mäs­tyt­tää kir­joit­ta­jaa sa­no­mal­la, et­tei vil­li­nä re­hot­ta­va so­si­aa­li­nen me­dia ole hä­nen mie­les­tään uh­ka jour­na­lis­mil­le ja tie­don saan­nil­le – pi­kem­min­kin päin­vas­toin.

– Olen it­se näh­nyt toi­mit­ta­jan ura­ni al­ku­ai­koi­na ”vas­tuul­li­sen vai­ke­ne­mi­sen” vai­heen. Ai­koi­naan Jour­na­lis­tin oh­jei­siin oli kir­jat­tu muun mu­as­sa ul­ko­po­liit­ti­nen vas­tuu. Li­säk­si kul­loin­kin ky­sees­sä ole­va ul­ko­val­tio sai it­se mää­ri­tel­lä, mil­lai­sen kir­joit­te­lun se koki hai­tal­li­sek­si, Hy­vö­nen muis­te­lee vi­nos­ti hy­myil­len.

– Noi­hin ai­koi­hin ver­rat­tu­na se, et­tä ih­mi­sil­lä on so­si­aa­li­sen me­di­an an­si­os­ta enem­män mah­dol­li­suuk­sia saa­da tie­toa, on mi­nus­ta edis­ty­sas­kel.

– Toi­saal­ta on to­si­a­sia se­kin, et­tä osa ih­mi­sis­tä ot­taa vas­taan vain tie­toa, joka on so­pu­soin­nus­sa hei­dän omien us­ko­mus­ten­sa ja aja­tus­maa­il­man­sa kans­sa. Niin on ol­lut ai­na, jo en­nen so­si­aa­lis­ta me­di­aa, ja sil­le em­me mah­da mi­tään.

Oi­keus­tie­teen kan­di­daat­ti Ee­ro Hy­vö­nen jou­tui toi­mit­ta­jan ural­le vä­hän sat­tu­mal­ta, opin­to­jen al­ku­vai­hees­sa. Hän­tä pyy­det­tiin kir­joit­ta­maan ai­neyh­dis­tys Py­kä­lä ry:n leh­teen ja hän in­nos­tui­kin puu­has­ta niin, et­tä ta­ju­si toi­mit­ta­jan am­ma­tin ole­van in­to­hi­mon­sa. Yh­des­sä va­lo­ku­vaa­van opis­ke­lu­to­ve­rin­sa Esa Sa­lo­sen kans­sa hän al­koi teh­dä jut­tu­ja mui­hin leh­tiin. Am­ma­tin­va­lin­ta lyö­tiin luk­koon, kun hän pää­si en­sin Uu­den Suo­men ke­sä­toi­mit­ta­jak­si ja myö­hem­min va­ki­tui­sek­si toi­mit­ta­jak­si.

Hän on toi­mi­nut useis­sa toi­mi­tuk­sis­sa, vii­mek­si Yle Met­ro­po­lin ja Suo­mi-des­kin pääl­lik­kö­nä. JSN:n pu­heen­joh­ta­ja hän on ol­lut vuo­den 2020 alus­ta ja on teh­tä­väs­sä omas­sa ele­men­tis­sään. Oi­keus­tie­teen opin­not ovat avuk­si me­di­aa ja sa­nan­va­paut­ta kos­ke­via pää­tök­siä pun­ni­tes­sa.

Suomalaiset mediauskollisia

Kun so­men val­las­ta pu­hu­taan, Hy­vö­nen muis­tut­taa, et­tä suo­ma­lai­set ovat kan­sain­vä­li­nen poik­keus sii­nä, et­tä seu­raa­vat yhä me­di­aa me­ne­mäl­lä suo­raan me­di­an net­ti­si­vuil­le tai so­vel­luk­seen lu­ke­maan uu­ti­sia. Suo­ma­lai­set myös luot­ta­vat seu­raa­miin­sa uu­tis­vä­li­nei­siin. Tämä käy il­mi Ox­for­din yli­o­pis­ton Reu­ters-ins­ti­tuu­tin vuo­sit­tai­ses­ta ra­por­tis­ta.

– Ylei­nen luot­ta­mus tie­do­tus­vä­li­nei­siin on Suo­mes­sa­kin hiu­kan las­ke­nut, mut­ta juu­ri sii­hen omaan tie­do­tus­vä­li­nee­seen luo­te­taan yh­tä lu­jas­ti kuin en­nen­kin. So­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta ih­mi­set pää­ty­vät myös mui­hin me­di­oi­hin ja löy­tä­vät tie­toa, jo­hon ei­vät muu­ten oli­si tör­män­neet.

Siel­lä toi­saal­ta le­vi­te­tään val­hei­ta ja vi­ha­pu­hei­ta. Pa­hin­ta on sa­nan­va­pau­den kan­nal­ta maa­lit­ta­mi­nen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on vai­en­taa koh­teen­sa. Se koh­dis­tuu pait­si jour­na­lis­tei­hin myös po­lii­siin, syyt­tä­jään, tuo­ma­rei­hin, asi­a­na­ja­jiin ja tut­ki­joi­hin. Kun asi­an­tun­ti­jat ei­vät enää us­kal­la sa­noa mie­li­pi­tei­tään so­me­hyök­käys­ten pe­los­sa, ol­laan vaa­ral­li­sil­la ve­sil­lä.

Sananvapauden rajamailla

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus an­toi hiljt­tain mo­nil­le odot­ta­mat­to­man pää­tök­sen: se piti toi­mit­ta­ja Jo­han­na Veh­koon kun­ni­an­louk­kaus­tuo­mi­on voi­mas­sa. Ky­sees­sä on ta­paus, jos­sa Veh­koo oli ni­mit­tä­nyt kes­kus­te­lus­sa Fa­ce­book-ti­lil­lään ou­lu­lais­ta Ju­nes Lok­kaa muun mu­as­sa ra­sis­tik­si ja nat­si­pel­lek­si. Kä­rä­jä­oi­keu­den mää­rää­mä tuo­mio py­syi voi­mas­sa, vaik­ka Lok­ka it­se on sol­van­nut ih­mi­siä omil­la ka­na­vil­laan.

Täs­tä ta­pauk­ses­ta Hy­vö­nen to­te­aa, et­tei sii­nä ol­lut ky­sy­mys jour­na­lis­mis­ta ei­kä Veh­koon tuo­mio si­nän­sä ra­joi­ta jour­na­lis­tien tai me­di­an työ­tä tai toi­min­taa.

Sen si­jaan toi­mit­ta­ja Jes­sik­ka Aron ja MV-leh­den oi­keu­den­käyn­ti on Hy­vö­sen mie­les­tä mer­kit­tä­vä en­nak­ko­ta­paus, kos­ka sii­nä ar­vi­oi­daan, on­ko toi­mit­ta­ja jou­tu­nut maa­lit­ta­mi­sen ja vai­no­a­mi­sen koh­teek­si. Hel­sin­gin ho­vi­oi­keus hyl­kä­si hei­nä­kuus­sa do­sent­ti Jo­han Bäck­ma­niin koh­dis­tu­neen syyt­teen Aron vai­no­a­mi­ses­ta. Kor­kein oi­keus on an­ta­nut ju­tus­sa va­li­tus­lu­van. Tämä on Hy­vö­sen mie­les­tä erit­täin hyvä asia, sil­lä en­nak­ko­ta­paus­ta asi­as­sa tar­vi­taan.

Hy­vö­sen mu­kaan oi­keus­lai­tos ei näy­tä oi­kein tun­nis­ta­van maa­lit­ta­mis­ta, joka ta­pah­tuu ison jou­kon voi­mal­la ei­kä vält­tä­mät­tä ko­ko­nai­suu­des­saan edes näy koh­teel­leen. Uh­ri voi ha­vai­ta isos­ta kuo­hun­nas­ta vain lois­kei­ta.

– Kui­ten­kin siel­lä on ai­na se en­sim­mäi­sen ki­ven heit­tä­jä, joka yl­lyt­tää ja in­nos­taa mui­ta. Lain­sää­dän­tö ei tois­tai­sek­si tun­nis­ta täl­lais­ta so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ta­pah­tu­vaa jouk­ko­häi­rin­tää.

Hy­vö­sen mu­kaan nyt saa­te­taan­kin tar­vi­ta maa­lit­ta­mis­ta kos­ke­vaa uut­ta lain­sää­dän­töä.

– Sitä sor­va­tes­sa pi­tää kui­ten­kin ol­la tark­ka­na maa­lit­ta­mi­sen tun­nus­merk­ke­jä laa­dit­ta­es­sa, jot­tei mi­kään po­ruk­ka voi ”uh­riu­tua” ja käyt­tää la­kia sa­nan­va­pau­den ra­joit­ta­mi­seen. Pelk­kä ää­ne­käs kri­tiik­ki ei vie­lä ole maa­lit­ta­mis­ta.

– Toi­si­naan tu­lee so­me­kes­kus­te­lu­ja seu­ra­tes­sa mie­leen, et­tä John Rawl­sin oi­keu­den­mu­kai­suus­te­o­ri­aa, jon­ka mu­kaan rat­kai­su on oi­kea, jos se hyö­dyt­tää eni­ten hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vaa, on alet­tu tul­ki­ta ja käyt­tää vää­rin, Hy­vö­nen hy­mäh­tää.

Portinvartija väistymässä?

Ky­syn Hy­vö­sel­tä, ei­kö hän ole huo­les­tu­nut JSN:n yhä ka­pe­am­mak­si käy­väs­tä elin­ti­las­ta. Neu­vos­to­han on it­se­sään­te­ly­e­lin, jon­ka jä­se­net voi­vat ha­lu­tes­saan ero­ta sii­tä. Ero­ja to­sin ta­pah­tuu har­voin, mut­ta leh­ti­kuo­le­mat vä­hen­tä­vät jä­sen­mää­rää. So­si­aa­li­nen me­dia vain kas­vaa, mut­ta pe­rin­tei­nen me­dia on ah­taal­la ja ta­lous­vai­keuk­sis­sa.

Hy­vö­nen muis­tut­taa, et­tä Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­tol­la on kak­si teh­tä­vää: tu­kea ja val­voa hy­vää jour­na­lis­tis­ta ta­paa sekä puo­lus­taa sa­nan- ja jul­kai­se­mi­nen va­paut­ta.

Jo se, et­tä pi­de­tään kiin­ni rei­lun pe­lin sään­nöis­tä, li­sää luot­ta­mus­ta jour­na­lis­miin ja suo­je­lee sen ole­mas­sa­o­loa, hän poh­tii.

Hy­vö­nen sa­noo, et­tei hän ole huo­lis­saan JSN:n tu­le­vai­suu­des­ta, sil­lä neu­vos­toon on liit­ty­nyt uu­sia jä­se­niä, muun mu­as­sa nuor­ten nuo­ril­le te­ke­mä verk­ko­jul­kai­su Rare. Myös puo­lu­e­leh­dis­tä kaik­ki muut pää­leh­det pait­si Vih­rei­den ja Pe­rus­suo­ma­lais­ten leh­det ovat mu­ka­na.

Hän pi­tää hy­vä­nä ny­kyis­tä jär­jes­te­lyä, jos­sa JSN on me­dia-alan oma, riip­pu­ma­ton it­se­sään­te­ly­e­lin. Enem­pää vi­ra­no­mai­sia ei tar­vi­ta sa­nan­va­pau­den ym­pä­ril­le hää­ri­mään.

– Aja­tus neu­vos­ton pe­rus­ta­mi­ses­sa­han on alun pe­rin ol­lut pi­tää lain­sää­tä­jä loi­tol­la sa­nan­va­pau­den ra­joit­ta­mi­ses­ta. Vi­ra­no­mai­sia tar­vi­taan pi­kem­min­kin sa­nan­va­pau­den to­teu­tu­mis­ta tur­vaa­maan, Hy­vö­nen sa­noo.

Hän on kyl­lä huo­lis­saan vai­en­ta­vas­ta vi­ha­pu­hees­ta, jon­ka koh­teek­si jou­tu­vat myös po­lii­ti­kot. Jos vaik­ka­pa kun­nal­lis­po­lii­ti­kot al­ka­vat ra­joit­taa esiin­ty­mi­si­ään ja jul­ki­sia pu­hu­mi­sia, jää­vät var­sin­kin pai­kal­li­set asi­at kat­vee­seen. Jos li­säk­si pai­kal­li­set me­di­at ka­to­a­vat kil­pai­lus­sa, se on jo vaa­rak­si de­mok­ra­ti­al­le.    

Aika löysätä jossain

Hy­vö­nen ei in­nos­tu sa­nan­va­pau­den ra­joit­ta­mi­ses­ta hy­vis­sä­kään ai­keis­sa. On­gel­ma­ta­pauk­si­na hän nos­taa esiin vii­me ai­koi­na esil­lä ol­leet kan­sa­ne­dus­ta­ja Hus­sein al-Ta­een ja Päi­vi Rä­sä­sen van­hat, ne­tis­sä ole­vat pu­heet ja kir­joi­tuk­set. Mo­lem­mis­sa on kyse sii­tä, et­tä vuon­na 2011 ri­kok­sen, kii­ho­tuk­sen kan­san­ryh­mää vas­taan, te­ko­muo­dok­si li­sät­tiin ai­neis­ton saa­ta­vil­la pi­tä­mi­nen. Näin van­hem­pi­a­kin ne­tis­sä ole­via teks­te­jä voi­daan pi­tää ri­kok­si­na. Rä­sä­sen ta­pauk­ses­sa sek­su­aa­li­set vä­hem­mis­töt ei­vät ky­sees­sä ole­vien teks­tien kir­joi­tus­het­kel­lä edes ol­leet kii­ho­tus­py­kä­län syr­jin­näl­tä suo­jaa­mia vä­hem­mis­tö­jä.

– Kun on tul­lut li­sää sa­nan­va­paut­ta ra­joit­ta­vaa lain­sää­dän­töä, voi­si har­ki­ta, et­tä jos­sain koh­den teh­täi­siin lie­ven­nyk­siä. Näin­hän on ai­em­min­kin teh­ty, kun kun­ni­an­louk­kauk­ses­ta saa­ta­via enim­mäis­tuo­mi­oi­ta lie­ven­net­tiin. Enää ei kun­ni­an­louk­kauk­ses­ta voi saa­da van­keut­ta, ai­no­as­taan sak­ko­ja, el­lei ky­sees­sä ole tör­keä kun­ni­an­louk­kaus. Ai­em­min kun­ni­an­louk­kauk­sen an­ka­rat ran­gais­tuk­set toi­mi­vat pe­lot­tee­na niin, et­tä syyt­teel­lä uh­kai­le­mal­la saat­toi vai­en­taa vaik­ka­pa toi­mit­ta­jan. Yk­si­tyi­se­lä­män suo­jaa kos­ke­va lain­sää­dän­tö on toi­nen, jota on lie­ven­net­ty, Hy­vö­nen poh­tii. 

Uusia uhkia näköpiirissä

Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­toa työl­lis­ti­vät leh­tien il­moi­tus­liit­teet ja muu si­säl­tö­mark­ki­noin­ti. Nyt kun mai­non­taan on saa­tu ker­taal­leen toi­mi­vat pe­lin­sään­nöt, ja toi­mi­tuk­sel­li­nen ai­neis­to on ero­tet­ta­va mai­nok­sis­ta, on so­si­aa­li­nen me­dia nos­ta­nut jour­na­lis­min ja mark­ki­noin­nin vä­li­maas­toon uu­sia, hä­mä­riä alu­ei­ta. Toi­mit­ta­jien ohel­la so­si­aa­li­seen me­di­aan on il­mes­ty­nyt eri­lai­sia vai­kut­ta­jia, joil­la on kau­pal­li­sia yh­teis­työ­so­pi­muk­sia. Myös free-toi­mit­ta­jat voi­vat so­me­ti­leil­lään toi­mia eri asi­oi­den tai tuot­tei­den lä­het­ti­läi­nä kor­vaus­ta vas­taan.

– Tämä toi­mit­ta­jan mo­nes­sa roo­lis­sa esiin­ty­mi­nen on on­gel­mal­lis­ta. Nyt on ai­ka poh­tia, mi­ten täl­lai­nen toi­min­ta saa­tai­siin lä­pi­nä­ky­väk­si. Ei pidä kui­ten­kaan men­nä heti tuo­mit­se­maan uu­sia an­sain­ta­mal­le­ja, sil­lä ky­sy­mys on toi­mi­a­lan ta­lou­des­ta.

Ny­kyi­sin suu­rin osa JSN:n kä­si­tel­tä­vik­si tu­le­vis­ta kan­te­luis­ta kos­kee vir­hei­den oi­kai­se­mis­ta. Olen­nai­sen vir­heen kor­jaa­mat­ta jät­tä­mi­nen on ylei­sin lan­get­ta­van pää­tök­sen syy.  Oma-aloit­tei­nen oi­kai­se­mi­nen on yleis­ty­nyt me­di­as­sa, mut­ta Hy­vö­sen mie­les­tä se on edel­leen pai­koin tur­han han­ka­laa. Pa­ras­ta oli­si, jos joka ju­tun lo­pus­sa oli­si pa­lau­te­mah­dol­li­suus, jos­sa lu­ki­ja voi­si ker­toa ha­vait­se­mis­taan vir­heis­tä.

– Jos toi­mi­tuk­sis­sa kuun­nel­tai­siin lu­ki­joi­ta enem­män, voi­si luot­ta­mus li­sään­tyä ja epä­luu­lot häl­ven­tyä. Ei­vät­hän ne sy­vän pään sa­la­liit­to­te­o­ri­ois­sa uis­ken­te­le­vat täl­lä pe­las­tu, mut­ta eh­kä joku osa lu­ki­jois­ta kui­ten­kin.

Koi­ra, met­sä ja mu­siik­ki

Syn­ty­pe­räi­nen hel­sin­ki­läi­nen Ee­ro Hy­vö­nen asuu ny­ky­ään Itä-Hel­sin­gis­sä met­sien ja me­ren ää­rel­lä. Hä­nen suo­sik­ki­har­ras­tuk­sen­sa on per­heen jack­rus­sel­lin­ter­rie­rin ul­koi­lut­ta­mi­nen pit­kin met­sä­pol­ku­ja. Hy­vö­sen mu­kaan yh­teys eläi­meen on erit­täin maa­doit­ta­vaa ja ren­tout­ta­vaa, sa­moin kuin met­säs­sä sa­mo­a­mi­nen yli­pää­tään.

Ul­koi­lun li­säk­si Hy­vö­sel­lä on edel­leen nuo­ruus­vuo­sil­ta pe­riy­ty­vä ki­ta­ran­soit­to­har­ras­tus.

– 1970-lu­vul­la haa­vei­lin tu­le­va­ni he­a­vy-ki­ta­ris­tik­si, mut­ta en ole oi­ke­as­taan ko­vin mu­si­kaa­li­nen. Soit­ta­mi­se­ni pe­rus­tuu pää­a­si­as­sa sit­ke­ään har­joit­te­luun, hän ar­vi­oi.

Hän on kui­ten­kin toi­si­naan keik­kail­lut per­he­juh­lis­sa en­ti­sen va­lo­ku­vaa­ja-, ny­kyi­sen mu­si­soin­ti­kump­pa­nin­sa, asi­a­na­ja­ja Esa Sa­lo­sen kans­sa.