JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.11.2020 8:00

Teks­ti Pek­ka Män­ty­lä // Ku­vi­tus Shut­ters­tock

Koulutustarjonta menee verkkoon ja monipuolistuu

Asi­a­na­ja­ja-aka­te­mi­an uu­si verk­ko­pal­ve­lu mah­dol­lis­taa kou­lu­tuk­set ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. 

Asi­a­na­ja­ja­liit­to jul­kai­si lo­ka­kuus­sa mer­kit­tä­vän uu­dis­tuk­sen kou­lu­tus­tar­jon­taan­sa. Asi­a­na­ja­ja-aka­te­mi­an kou­lu­tus­kon­sep­ti tar­jo­aa asi­a­na­ja­jil­le mah­dol­li­suu­den mo­ni­puo­li­seen kou­lut­tau­tu­mi­seen lä­hi­kou­lu­tus­ten ja we­bi­naa­rien li­säk­si nyt myös ver­kos­sa, ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. 

– Mo­nel­le muul­le am­mat­ti­ryh­mäl­le­hän täl­lai­nen on jo tut­tua, mut­ta asi­a­na­ja­jien kou­lu­tuk­ses­sa tämä on uu­si asia. Verk­ko­pal­ve­luun on teh­ty ja teh­dään ko­vaa vauh­tia li­sää si­säl­tö­jä kat­sot­ta­vak­si, ja tie­tys­ti toi­vo­taan, et­tä asi­a­na­ja­jat ot­tai­si­vat pal­ve­lun omak­seen, to­te­aa lii­ton kou­lu­tus­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jyr­ki Pii­pa­ri­nen.

Ta­voit­tee­na on, et­tä Asi­a­na­ja­ja-aka­te­mi­an verk­ko­pal­ve­lus­ta kas­vai­si työ­ka­lu, joka kes­tää ai­kaa ja jon­ka si­säl­löt hyö­dyt­tä­vät asi­a­na­ja­jia päi­vit­täi­ses­sä työs­sä. 

– Toi­vom­me ko­vas­ti saa­vam­me uu­des­ta pal­ve­lus­ta pa­lau­tet­ta ja ke­hi­ty­seh­do­tuk­sia. Otam­me myös erit­täin her­käl­lä kor­val­la vas­taan ide­oi­ta tar­peel­li­sis­ta kou­lu­tuk­sis­ta.

– Jos asi­a­na­ja­jal­le tu­lee ahaa-elä­mys, et­tä juu­ri nyt oli­si tar­vet­ta li­sä­kou­lu­tuk­sel­le jos­tain tie­tys­tä asi­as­ta, sii­tä kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti ol­la yh­tey­des­sä lii­ton kou­lu­tuk­ses­ta vas­taa­viin hen­ki­löi­hin, va­li­o­kun­nan jä­se­niin tai vaik­ka oman osas­ton kou­lu­tus­vas­taa­viin, Pii­pa­ri­nen kan­nus­taa.

Kou­lu­tus­va­li­o­kun­ta ko­kous­taa kuu­kau­sit­tain ja te­kee pää­tök­siä tu­le­vis­ta kou­lu­tuk­sis­ta, jo­ten ide­oi­hin pys­ty­tään re­a­goi­maan no­pe­as­ti­kin. Sama pä­tee osas­to­jen jär­jes­tä­miin kou­lu­tuk­siin. 

Asi­a­na­ja­ja-aka­te­mi­an verk­ko-op­pi­mi­sym­pä­ris­tön lan­see­raus ta­pah­tuu osu­vas­ti ko­ro­na-ai­kaan, kun kaik­ki muu­kin etäi­ly on suo­ta­vaa, mut­ta ajoi­tus on Pii­pa­ri­sen mu­kaan pi­kem­min­kin on­ne­kas­ta sat­tu­maa. 

– Tätä on val­mis­tel­tu var­maan pari vuot­ta. Iloi­nen täy­tyy tie­tys­ti ol­la, et­tä di­gi­loik­ka osuu näin luon­te­vaan koh­taan.

Koulutusten täytyy lunastaa paikkansa laadulla 

Ver­kos­ta löy­ty­vät kou­lu­tuk­set vas­taa­vat luon­nol­li­ses­ti myös asi­a­na­ja­jien täy­den­nys­kou­lut­tau­tu­mis­vel­voit­tee­seen, eli vä­hin­tään 18 vuo­sit­tai­sen kou­lut­tau­tu­mis­tun­nin suo­rit­ta­mi­seen. Ai­kai­sem­min lii­tol­la on ol­lut tar­jo­ta lä­hin­nä yk­sit­täi­siä kou­lu­tuk­sia, mut­ta nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa tar­jol­le tu­lee ai­em­paa enem­män eri­lai­sia kou­lu­tus­pol­ku­ja, joil­la voi suo­rit­taa use­am­mas­ta kou­lu­tuk­ses­ta koos­tu­van ko­ko­nai­suu­den. 

– Kou­lu­tus­va­li­o­kun­nas­sa on jo pi­dem­pään py­rit­ty luo­maan asi­a­na­ja­jil­le rää­tä­löi­ty­jä ko­ko­nai­suuk­sia. Niis­tä en­sim­mäi­nen oli Mik­ko Vuo­ren­pään pi­tä­mä ”Älä tyri pro­ses­sia”, joka sai upe­an vas­taa­no­ton. Mei­dän mit­ta­kaa­val­lam­me se ja Vuo­ren­pään seu­raa­va kou­lu­tus­pa­ket­ti ”Kät­tä pi­dem­pää kä­räi­jil­le”, ovat ol­leet osal­lis­tu­ja­mää­räl­tään hui­kei­ta, Pii­pa­ri­nen iloit­see.

Ul­ko­puo­li­sen kor­viin 18 tun­tia täy­den­nys­kou­lu­tus­ta saat­tai­si kuu­los­taa ”pa­kol­li­sel­ta pa­hal­ta”, joka pi­tää vain lu­sia läpi. Pii­pa­ri­nen kui­ten­kin va­kuut­taa, et­tä ti­lan­ne on oi­ke­as­taan päin­vas­tai­nen. 

– Tätä te­ki­si oi­ke­as­taan mie­li vä­hän al­le­vii­va­ta. Vaik­ka jä­sen­sään­nöis­sä täy­den­nys­kou­lut­tau­tu­mi­nen on pa­kol­li­nen vel­voi­te, niin moni lii­ton jä­se­nek­si ha­keu­tu­va ker­too kes­kei­sek­si pe­rus­teek­si liit­ty­mi­sel­le ni­me­no­maan sen, et­tä pää­see osal­li­sek­si kou­lu­tuk­sis­ta. Nämä kom­men­tit ovat kou­lu­tuk­sil­le pa­ras­ta mah­dol­lis­ta kii­tos­ta ja mai­nos­ta. Nii­den ke­hit­tä­mi­ses­sä on ta­ka­na lii­ton pit­kä­jän­tei­nen työ. 

Kiit­tä­väs­tä pa­laut­tees­ta huo­li­mat­ta Pii­pa­ri­nen tie­tää, et­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton on ol­ta­va jat­ku­vas­ti he­reil­lä: kou­lu­tuk­set kil­pai­le­vat kii­reis­ten asi­a­na­ja­jien ajan­käy­tös­tä, jol­loin nii­den si­säl­tö ei voi ol­la puo­li­vil­lais­ta. Kou­lu­tus­ten täy­tyy lu­nas­taa paik­kan­sa laa­duk­kuu­del­laan ker­ta toi­sen­sa jäl­keen.  

”Silloin kun sinulle sopii”

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton uu­den verk­ko­pal­ve­lun idea on, et­tä asi­a­na­ja­jat voi­vat osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen ver­kos­sa mis­sä ta­han­sa, mil­loin ta­han­sa. Lii­ton kou­lu­tu­sa­si­an­tun­ti­ja Sal­la Vai­nio ke­hot­taa­kin ad­vo­kaat­te­ja ko­kei­le­maan verk­ko-op­pi­mi­sen mo­ni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia. 

– Tut­ki­mus­ten mu­kaan luon­nos­sa, ja yli­pää­tään liik­ku­es­sa, op­pi­mi­nen te­hos­tuu ja kes­kit­ty­mi­nen pa­ra­nee. Ha­pen­saan­ti vai­kut­taa ai­vo­jen ve­ren­kier­toon ja muis­ti­jäl­keen. It­sel­le mie­lek­kääl­lä kou­lu­tu­sym­pä­ris­töl­lä on par­haim­mil­laan mo­ti­vaa­ti­o­ta nos­ta­va vai­ku­tus, joka puo­les­taan vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti op­pi­mi­seen. Nyt kou­lu­tus­tal­len­tei­ta voi kuun­nel­la vaik­ka­pa ha­ra­voi­des­sa, koi­ran kans­sa lenk­keil­les­sä tai tak­ka­tu­len ää­rel­lä tee­kup­po­sen kans­sa, Vai­nio huo­maut­taa.

Kaik­ki ei­vät vält­tä­mät­tä ha­lua työ­a­si­aa met­sä­kä­ve­ly­seu­rak­si, mut­ta toi­saal­ta: ää­ni­kir­jo­jen ja pod­cas­tien suo­si­on val­ta­va kas­vu osoit­taa mah­dol­li­suuk­sia ole­van myös kuu­lok­kei­den kaut­ta an­nos­tel­ta­vil­la kou­lu­tus­vi­de­oil­la. 

– Roh­kai­si­sin ko­kei­le­maan, mikä it­sel­lä toi­mii par­hai­ten. Toi­sil­la op­pi­mi­nen voi su­jua par­hai­ten läp­pä­rin ja pöy­dän ää­res­sä is­tu­en, toi­sil­le op­pi voi tart­tua pa­rem­min liik­ku­es­sa, jol­loin mah­dol­lis­ten muis­tiin­pa­no­jen ja kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lien tar­kas­te­lun ai­ka on myö­hem­min. 

Verk­ko­kou­lu­tus­ten tar­koi­tuk­se­na ei ole kil­pail­la lä­hi­kou­lu­tus­ten ja we­bi­naa­rien kans­sa. Pe­rin­tei­sil­le kou­lu­tuk­sil­le ja nii­den mah­dol­lis­ta­mal­le ver­kos­toi­tu­mi­sel­le ja kou­lut­ta­jil­le li­ve­nä teh­tä­vil­lä ky­sy­myk­sil­lä on edel­leen ai­kan­sa ja paik­kan­sa. 

Uu­teen verk­ko-op­pi­mi­sym­pä­ris­töön voi tu­tus­tua mak­sut­to­mal­la ko­kei­lul­la.

Lop­pu­vuo­den ai­ka­na verk­ko­pal­ve­luun tu­lee kou­lu­tuk­sia ai­na­kin seu­raa­vis­ta ai­heis­ta: yli­voi­mai­nen es­te, tie­to­tur­va, kil­pai­lu­va­hin­got, syy­te­neu­vot­te­lu, mo­ni­muo­tois­ten per­hei­den ju­ri­diik­ka ja so­si­aa­li­nen me­dia. 

– Li­säk­si uu­den pal­ve­lun jul­kai­sun kun­ni­ak­si Tie­to­tur­va-asi­at hal­tuun -kou­lu­tus on tar­jol­la mak­sut­to­ma­na, jo­ten suo­sit­te­len ko­kei­le­maan ai­na­kin sitä ja sa­mal­la tu­tus­tu­maan pal­ve­luun, Vai­nio hy­myi­lee.

Uu­sia kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia on lu­vas­sa verk­koon joka lu­ku­kau­si li­sää. 

– Ta­voit­tee­nam­me on, et­tä tie­dot kai­kis­ta uu­sis­ta kou­lu­tuk­sis­ta tu­le­vat jat­kos­sa näh­tä­väk­si yli puo­li­kin vuot­ta etu­kä­teen, jot­ta jä­se­net voi­vat pa­rem­min en­na­koi­da täy­den­nys­kou­lut­tau­tu­mis­taan ja suun­ni­tel­la osal­lis­tu­mi­si­aan.

Asi­a­na­ja­ja-aka­te­mi­as­ta li­sää osoit­tees­sa
asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/kou­lu­tus

Osaa ei saa­da kou­lu­tuk­siin edes ”kor­vas­ta kis­ko­mal­la”

Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­sa on par­hail­laan me­neil­lään sään­tö­uu­dis­tus, jon­ka yh­te­nä ai­hee­na on juu­ri täy­den­nys­kou­lut­tau­tu­mis­vel­voi­te ja se, mi­ten liit­to ha­lu­aa jä­se­ni­ään sen osal­ta val­voa. 

Käy­tän­nös­sä riit­tä­vä mää­rä kou­lu­tus­ta on täl­lä het­kel­lä oman­tun­non asia, kos­ka kat­ta­vaa val­von­taa ei ole. 

Te­o­ri­as­sa puut­teet täy­den­nys­kou­lut­tau­tu­mi­ses­sa voi­daan ha­vai­ta lä­hin­nä osa­na toi­mis­to­tar­kas­tuk­sia, min­kä jäl­keen val­von­ta­lau­ta­kun­ta tar­vit­ta­es­sa mää­rit­tää sank­ti­on.

– Lii­tos­sa on jä­se­niä, jot­ka ei­vät osal­lis­tu mi­hin­kään täy­den­nys­kou­lu­tuk­seen. Sitä po­ruk­kaa ei min­kään seu­ran­nan tai sank­ti­oin­nin kaut­ta pys­ty­tä kor­vas­ta kou­lu­tuk­siin  kis­ko­maan, kou­lu­tus­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jyr­ki Pii­pa­ri­nen sa­noo.

– Olen it­se suh­tau­tu­nut tä­hän ide­o­lo­gi­ses­ti ja po­si­tii­vi­sen kaut­ta: kun vain kou­lu­tuk­sis­sa on tar­jol­la laa­tua, sil­loin ol­laan tiel­lä, jos­sa voi ku­vi­tel­la saa­vu­tet­ta­van jo­tain hy­vää. Osal­lis­tu­mis­ha­lun täy­tyy to­teu­tua kou­lu­tuk­sis­ta saa­ta­van laa­dun ja hyö­dyn kaut­ta.

Jä­se­net ovat saa­neet loka–mar­ras­kuun ai­ka­na säh­kö­pos­tiin­sa tun­nuk­set verk­ko­pal­ve­luun Asi­a­na­ja­ja-aka­te­mi­as­ta. Jos olet jos­tain syys­tä jää­nyt il­man, ota yh­teyt­tä: kou­lu­tus@asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi