JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.11.2020 8:00

Teks­ti Hei­di En­ne ja Jo­han­na Kai­nu­lai­nen // kuva Shut­ters­tock

Ilmainen koulutus tietoturvasta

Psy­ko­te­ra­pi­a­kes­kus Vas­taa­moon koh­dis­tu­nut tie­to­mur­to on tuo­nut yri­tys­ten tie­to­tur­van ta­son suu­ren­nus­la­sin al­le. Asi­a­na­ja­ja­liit­to on rää­tä­löi­nyt asi­a­na­ja­jil­le kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa käy­dään läpi asi­a­na­ja­jia vel­voit­ta­vat tie­to­tur­va­oh­jeet käy­tän­nöl­li­ses­ti asi­a­na­ja­jan sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus ja asi­a­na­jo­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen huo­mi­oi­den. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi myös asi­a­kir­jo­jen säi­lyt­tä­mis­tä kos­ke­vat oh­jeet. Kou­lu­tus tar­jo­taan asi­a­na­ja­jil­le il­mai­sek­si.

Kou­lu­tuk­sen voi kat­soa ver­kos­sa ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. Kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat asi­a­na­ja­jat Niko Ja­kobs­son ja Sami Jär­vi­nen. Li­sä­tie­toa kou­lu­tuk­ses­ta Asi­a­na­ja­ja­lii­ton uu­tis­kir­jeis­tä ja net­ti­si­vu­jen ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Tie­to­tur­va­oh­jei­den mu­kaan asi­a­na­ja­jan on muun mu­as­sa huo­leh­dit­ta­va, et­tä asi­a­kir­jat ja muu ai­neis­to tal­len­ne­taan, säi­ly­te­tään, ar­kis­toi­daan ja tu­ho­taan tie­to­tur­val­li­sel­la ta­val­la, ja et­tä käy­tös­sä ole­vat fyy­si­set toi­mi­ti­lat ovat lu­ki­tut ja muu­toin­kin suo­ja­tut. Kai­ken asi­a­na­jo­sa­lai­suu­den pii­riin kuu­lu­van ai­neis­ton, riip­pu­mat­ta sii­tä, mi­ten tie­to on tal­len­net­tu tai säi­ly­tet­ty, pi­tää ol­la suo­jat­tu.

Asi­a­na­jo­toi­min­nas­sa käy­tet­tä­vien lait­tei­den ja vä­li­nei­den tie­to­jen pi­tää ol­la sa­lat­tu. Näi­tä lait­tei­ta ja vä­li­nei­tä ei saa an­taa ul­ko­puo­lis­ten käyt­töön. Asi­a­na­jo­sa­lai­suu­den säi­lyt­tä­mi­sek­si tu­lee vält­tää vie­rai­den lait­tei­den käyt­töä tai nii­den kyt­ke­mis­tä omiin lait­tei­siin. Lait­tei­den elin­kaa­ris­ta on huo­leh­dit­ta­va si­ten, et­tä lait­teet, joi­hin ei enää tar­jo­ta päi­vi­tyk­siä, pois­te­taan käy­tös­tä ja vaih­de­taan uu­siin.

Li­säk­si yli 10 työn­te­ki­jän toi­mis­to­jen oli­si hyvä to­teut­taa oh­jei­den mu­kai­nen ul­koi­nen IT-au­di­toin­ti – täl­lä on tar­koi­tus var­mis­taa, et­tä tie­to­tur­va on toi­vo­tul­la ta­sol­la ei­kä sil­lä ta­sol­la, jol­le se on it­se tai va­li­tun kump­pa­nin kans­sa saa­tu.

Tie­to­tur­va­oh­je (B 05.1) ja Tie­to­tur­va­o­pas (B 05.2) ko­ko­nai­suu­des­saan net­ti­si­vuil­la:
asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/saa­dok­set