JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.2.2020 8:20

Miltä oikeusprosessien tulisi näyttää 2030-luvulla?

Pe­rus­tus­lain 21 §:ssä taa­taan kai­kil­le Suo­mes­sa pe­ru­soi­keus oi­keus­tur­vaan. Tä­män oi­keu­den var­mis­ta­mi­nen muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa edel­lyt­tää pit­kä­jän­teis­tä oi­keusp­ro­ses­sien ke­hit­tä­mis­tä. Eri­tyi­ses­ti jat­ku­vas­ti no­peu­tu­va tek­no­lo­gi­an ke­hi­tys ja li­sään­ty­vä yh­teis­kun­nan kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen edel­lyt­tä­vät jat­ku­vaa pro­ses­sien ke­hit­tä­mis­tä. 

Vii­me vuo­si­kym­me­nel­lä teh­dyis­tä sääs­töis­tä huo­li­mat­ta oi­keus­jär­jes­tel­mäm­me on ko­van työn tu­lok­se­na saa­tu pi­det­tyä yh­te­nä maa­il­man toi­mi­vim­mis­ta. Vuo­sien odo­tuk­sen jäl­keen oi­keu­den­hoi­toon on alet­tu myös in­ves­toi­da. Kun täl­lä tie­toa oi­keu­den­hoi­don mää­rä­ra­ha­ta­so on lä­hi­vuo­si­na tur­vat­tu, oli­si oi­kea ai­ka laa­tia vi­sio sii­tä, mil­tä oi­keusp­ro­ses­sien tu­li­si näyt­tää vie­lä pi­dem­mäl­lä täh­täi­mel­lä. Asi­a­na­ja­ja­liit­to nos­ti tam­mi­kuun Asi­a­na­ja­ja­päi­väs­sä esil­le, et­tä nyt oli­si tar­peen kes­kus­tel­la sii­tä, mi­ten oi­keusp­ro­ses­se­ja voi­tai­siin no­peut­taa ja te­hos­taa. 

Tätä kes­kus­te­lua on mie­les­tä­ni tar­peen jat­kaa. Vas­taa­ko ny­kyi­nen oi­keu­den­hoi­to­jär­jes­tel­mä tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin vai tar­vi­taan­ko muu­tos­ta? Voi­si­ko oi­keusp­ro­ses­se­ja no­peut­taa ja te­hos­taa joil­lain toi­min­ta­ta­pa- tai lain­sää­dän­tö­muu­tok­sil­la tai voi­si­ko oi­keu­den­käy­tön alu­eel­lis­ta saa­ta­vuut­ta pa­ran­taa etä­a­si­oin­tia te­hos­ta­mal­la?

Ky­sy­mys oi­keu­den­käy­tön tu­le­vai­suu­des­ta on myös jos­sain muo­dos­sa maam­me hal­li­tuk­sen agen­dal­la. Hal­li­tu­soh­jel­man mu­kaan
tul­laan aloit­ta­maan han­ke ”tuo­mi­ois­tuin­ten oi­keu­den­käy­tön ke­hi­tys­suun­tien ja ny­kyi­sen tuo­mi­ois­tuin­ra­ken­teen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­den ar­vi­oi­mi­sek­si sekä toi­min­ta­ta­po­jen uu­dis­ta­mi­sek­si”. Nyt tar­vi­taan kaik­kien alan toi­mi­joi­den ak­tii­vis­ta kes­kus­te­lua sii­tä, mil­lai­sel­ta oi­keu­den­hoi­to­jär­jes­tel­män tu­li­si näyt­tää 2030-lu­vul­la, jot­ta se tur­vaa oi­keus­tur­va­pe­ru­soi­keu­den to­teu­tu­mi­sen par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la. 

Lau­ri Kos­ken­taus­ta

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton oi­keus­po­liit­ti­nen ju­ris­ti