JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.11.2019 10:00

Suuri puhallus

Muis­tan sen kuin ei­li­sen. Oli au­rin­koi­nen ke­vät­päi­vä vuon­na 2007. Olin Vih­reä Lan­ka -leh­den pää­toi­mit­ta­ja ja vie­tin va­paa­päi­vää puo­li­so­ni kans­sa.

Is­tuin Tal­lin­nan-lau­tan kah­vi­las­sa, kun pu­he­li­me­ni piip­pa­si. Sii­hen oli tul­lut teks­ti­vies­ti suo­raan hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta.

Kat­soin vies­tiä äi­mis­ty­nee­nä. Olin sa­maan ai­kaan iloi­nen ja kau­his­tu­nut. Mie­les­sä­ni kup­li epä­mää­räi­siä aa­vis­tuk­sia.

Näy­tin pu­he­lin­ta mie­hel­le­ni, joka on am­ma­til­taan ant­ro­po­lo­gi. Hän oli het­ken hil­jaa ja to­kai­si sit­ten pa­ha­en­tei­ses­ti: ”Täs­tä tu­lee mie­leen se ta­paus, kun In­do­ne­si­an val­tio päät­ti ra­hoit­taa uu­den ve­si­joh­don yh­teen tut­ki­maa­ni ky­lään.”

”Sii­tä tuli ka­ma­la tap­pe­lu. Ei osat­tu päät­tää, mi­hin koh­taan ky­lää put­ket ve­de­tään ja kuka pal­ka­taan te­ki­jäk­si. Rii­del­tiin ja syy­tel­tiin.”

Val­mis­tui­ko se ve­si­joh­to kos­kaan?

”Ei. Ne put­ken­kap­pa­leet lo­jui­vat ky­län­rai­til­la pit­kään.”

 

Ai niin, se teks­ta­ri. Mitä sii­nä luki?

Sii­nä sa­not­tiin, et­tä Vih­re­än Lan­gan leh­dis­tö­tu­ki kak­sin­ker­tais­tui­si.

Vih­reä Lan­ka oli sii­hen as­ti saa­nut edus­kun­ta­ryh­män koon mu­kaan ja­et­ta­van par­la­men­taa­ri­sen leh­dis­tö­tu­en li­säk­si pie­nen sum­man va­li­koi­vaa eli har­kin­nan­va­rais­ta leh­dis­tö­tu­kea. Va­li­koi­vaa leh­dis­tö­tu­kea ja­et­tiin tuol­loin yli kuu­si mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa. Se meni pää­o­sin niin sa­no­tuil­le kak­kos­leh­dil­le, joi­den jou­kos­sa oli his­to­ri­al­li­sis­ta syis­tä muu­ta­mia isom­pien puo­lu­ei­den ää­nen­kan­nat­ta­jia. Tämä tun­tui vih­reis­tä epä­rei­lul­ta. 

Nyt asi­aan tu­li­si muu­tos. Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa oli pää­tet­ty yh­dis­tää va­li­koi­va tuki par­la­men­taa­ri­seen leh­dis­tö­tu­keen. Vain vä­hem­mis­tö­kie­li­sil­le me­di­oil­le jä­tet­täi­siin pik­ku­rui­nen tu­ki­sum­ma.

 

Jos näin oli­si teh­ty, Vih­re­än Lan­gan leh­dis­tö­tu­ki oli­si to­si­aan kak­sin­ker­tais­tu­nut.

Mut­ta ei­hän sii­nä niin käy­nyt. Sen si­jaan kak­sin­ker­tais­tui puo­lu­e­tu­ki.

Leh­dis­tö­tu­ki oli niin suu­ri ra­ha­pot­ti, et­tei­vät puo­lu­e­sih­tee­rit voi­neet pi­tää näp­pe­jään eros­sa sii­tä. He kek­si­vät, et­tä koko leh­dis­tö­tu­ki voi­tai­siin mää­ri­tel­lä puo­lu­ei­den vies­tin­tä­tu­ek­si ja yh­dis­tää puo­lu­e­tu­keen. Muu­tos to­teu­tui vuon­na 2008.

Pa­rin ohi­kii­tä­vän vuo­den ajan vih­re­ät an­toi­vat koko vies­tin­tä­tu­en Vih­re­äl­le Lan­gal­le, jol­loin leh­den saa­ma tuki to­del­la kak­sin­ker­tais­tui. Sen tur­vin pal­kat­tiin li­sää toi­mit­ta­jia ja käyn­nis­tet­tiin päi­vit­täi­nen verk­kou­u­tis­pal­ve­lu. Ti­laa­jia tuli li­sää. Ol­tiin po­si­tii­vi­ses­sa kier­tees­sä.

Vuo­si­kym­me­nen vaih­tees­sa kaik­ki puo­lu­eet al­koi­vat lei­ka­ta leh­tien­sä tu­kia ja käyt­tää ra­hat muu­hun puo­lu­e­toi­min­taan. Tänä syk­sy­nä ah­neus hui­pen­tui, kun tu­ki­muu­tok­ses­ta kaik­kein eni­ten hyö­ty­nyt Vih­reä Liit­to päät­ti lo­pet­taa leh­ten­sä ra­hoit­ta­mi­sen ko­ko­naan.

Oi­keus­val­ti­on nä­kö­kul­mas­ta ta­pah­tu­ma­ket­jua on vai­kea su­lat­taa. Leh­dis­tö­tu­ki kaa­pa­taan puo­lu­e­tu­en osak­si sil­lä ve­ruk­keel­la, et­tä se oli­si jär­ke­vin­tä ja­kaa puo­lu­ei­den kaut­ta. Sen jäl­keen puo­lu­eet käyt­tä­vät ra­hat ihan mui­hin tar­koi­tuk­siin.

Eri­tyi­ses­ti va­li­koi­van leh­dis­tö­tu­en osal­ta kyse oli 1970-lu­vul­la pe­rus­te­tus­ta tu­ki­muo­dos­ta, joka oli tar­koi­tet­tu me­di­an mo­ni­puo­li­suu­den tur­vaa­mi­seen. 

 

Suu­res­sa pu­hal­luk­ses­sa hä­vi­si koko tu­ki­muo­to, jota tar­vit­tai­siin ki­pe­äs­ti juu­ri nyt. 

Ny­kyi­ses­sä di­sin­for­maa­ti­on maa­il­mas­sa vas­tuul­li­nen jour­na­lis­mi on tär­ke­äm­pää kuin kos­kaan, mut­ta se vä­he­nee no­pe­as­ti. Leh­tiä yh­dis­te­tään ja lo­pe­te­taan. Jour­na­lis­te­ja ir­ti­sa­no­taan lä­hes joka viik­ko. Kak­kos­leh­tien kuo­le­man jäl­keen meil­lä kuo­lee nyt iso­jen seu­tu­kun­tien yk­kös­leh­tiä. Se tu­lee hei­ken­tä­mään de­mok­ra­ti­an toi­min­taa pai­kal­li­sel­la ta­sol­la jo tä­män vaa­li­kau­den ai­ka­na.

Ruot­sis­sa me­di­a­tu­kea ja­e­taan noin 60 mil­joo­naa eu­roa, ja pai­kal­lis­leh­tien tu­kea on tänä vuon­na li­sät­ty. Suo­mes­sa uu­teen hal­li­tu­soh­jel­maan on kyl­lä kir­jat­tu vas­tuul­li­sen jour­na­lis­min tu­ke­mi­nen, mut­ta mi­tään konk­reet­tis­ta ei näy­tä ta­pah­tu­van. Ei­hän meil­lä enää ole edes tu­ki­muo­toa, jota voi­si no­pe­a­na en­si­a­pu­na ko­rot­taa.  

 

Täs­sä ti­lan­tees­sa on syy­tä kiit­tää jo­kais­ta puo­lu­et­ta ja jär­jes­töä, joka ha­lu­aa tu­kea ja kus­tan­taa jour­na­lis­ti­sin pe­rus­tein toi­mi­vaa me­di­aa. Asi­a­na­ja­ja­liit­to on yk­si niis­tä. 

On ol­lut ilo kir­joit­taa ko­lum­ne­ja Ad­vo­kaat­tiin, joka on laa­du­kas ja vas­tuul­li­sen jour­na­lis­min pe­ri­aat­tein toi­mi­tet­tu leh­ti. Laa­duk­kaa­seen jour­na­lis­miin kuu­luu kui­ten­kin olen­nai­ses­ti myös leh­den ja ko­lum­nis­tien uu­dis­tu­mi­nen. Tämä on si­ten vii­mei­nen ko­lum­ni­ni täl­lä pai­kal­la, ja hyvä niin.

Eli­na Grundst­röm

Kir­joit­ta­ja on Jul­ki­sen sa­nan
neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja