JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.9.2019 14:00

Teks­ti Ka­ta­rii­na Krab­be // Kuva Nina Ka­ve­ri­nen

Oikeusvaikuttajia juhlittiin Finlandia-talolla

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton juh­la­vuo­den 100 oi­keus­vai­kut­ta­jaa -kam­pan­ja tuo esiin asi­a­na­ja­jien te­ke­mää työ­tä tasa-ar­voi­sem­man yh­teis­kun­nan puo­les­ta. Vai­kut­ta­jia et­sit­tiin vii­des­tä ka­te­go­ri­as­ta, jois­ta kus­ta­kin nos­tet­tiin esiin pa­ri­sen­kym­men­tä hen­ki­löä – yh­teen­sä sata oi­keus­vai­kut­ta­jaa. Lii­ton pää­juh­las­sa 23.8. ku­ki­tet­tiin ja huo­mi­oi­tiin kun­ni­a­kir­join kus­ta­kin ka­te­go­ri­as­ta 1-2 pa­ras­ta.

Pro bono -ka­te­go­ri­as­ta nos­tet­tiin esiin asi­a­na­ja­jat Han­na-Mari Man­ni­nen (ku­vas­sa va­sem­mal­la) ja Sal­la Tuo­mi­nen. Kum­pi­kin te­kee vai­kut­ta­mis­työ­tä jär­jes­tö­jen luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä: Man­ni­nen muun mu­as­sa Suo­men UNI­CE­Fin hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na ja Tuo­mi­nen kan­sain­vä­li­ses­ti mer­kit­tä­vän Zon­ta In­ter­na­ti­o­na­lin hal­li­tuk­sen sekä jär­jes­tön sää­ti­ön hal­li­tuk­sen jä­se­ne­nä.

Mo­lem­mil­le on tär­ke­ää an­taa ai­kaan­sa yh­tei­seen hy­vään, sy­dän­tä lä­hel­lä ole­vaan asi­aan: Man­ni­sel­la fo­kuk­se­na on eten­kin lap­set ja nuo­ret, Tuo­mi­sel­la
tyt­tö­jen ja nais­ten ase­ma.

– Ha­lu­an käyt­tää ai­ka­ni ar­vok­kai­siin asi­oi­hin. Sik­si teen va­paa­eh­tois­työ­tä. Kol­man­nen sek­to­rin työ­hön tar­vit­tai­siin mu­kaan enem­män­kin uraa te­ke­viä nai­sia, Sal­la Tuo­mi­nen ker­too.

Asi­a­na­ja­jien teh­tä­vä on edis­tää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, ja sik­si niin va­paa­eh­tois­työ kuin toi­mis­to­jen pro bono -hank­keet­kin ovat luon­te­via ta­po­ja vai­kut­taa.

– Asi­a­na­ja­jil­la on pal­jon an­net­ta­vaa jär­jes­töil­le ja koko yh­teis­kun­nal­le. Meil­lä on laa­jaa ym­mär­rys­tä ja työ­ka­lut ke­hit­tää kes­tä­viä rat­kai­su­ja, Man­ni­nen pai­not­taa.

Muis­ta ka­te­go­ri­ois­ta pää­juh­las­sa huo­mi­oi­tiin Han­na Räi­hä-Män­ty­har­ju (Luot­ta­mus­hen­ki­lö), Han­na-Ma­ria Sep­pä (Nuo­ri asi­a­na­ja­ja), Mark­ku Fred­man (Oi­keus­po­liit­ti­nen vai­kut­ta­ja) sekä Niko Ja­kobs­son ja Mat­ti Pul­ka­mo (Uu­dis­ta­ja).