JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Johanna Kainulainen

20.6.2019 1:00

Testamentit rekisteriin

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on eh­dot­ta­nut, et­tä tes­ta­men­tit re­kis­te­röi­täi­siin sa­maan ta­paan kuin avi­oeh­dot ny­ky­ään. Tämä pois­tai­si epä­sel­vyyt­tä ja tur­hia rii­to­ja pe­rin­nön­ja­os­ta. Kaik­kia on­gel­mia ei sil­ti sil­lä­kään rat­kais­ta, tie­tää pe­rin­tö­oi­keu­teen eri­kois­tu­nut asi­a­na­ja­ja Hilk­ka Sal­men­ky­lä.

Asi­a­na­ja­ja Hilk­ka Sal­men­ky­lä et­sii vai­na­jan asun­nos­ta avain­ta an­tiik­ki­ark­kuun, jos­sa pi­täi­si ol­la vai­na­jan tes­ta­ment­ti. Avain löy­tyy vih­doin ja pai­na­va ar­kun­kan­si ava­taan. Si­säl­lä on usei­ta asei­ta ja am­muk­sia, mut­ta ei tes­ta­ment­tia. Sal­men­ky­lä soit­taa po­lii­sil­le, joka ha­kee aseet tal­teen. Pe­rin­töä toi­vo­nut su­ku­lai­nen on pet­ty­nyt.

Täl­lais­ta­kin voi pe­rin­tö­oi­keu­teen eri­kois­tu­neen asi­a­na­jan työs­sä tul­la vas­taan, sa­moin kuin pat­jan al­ta löy­ty­nei­tä tes­ta­ment­te­ja, joi­den ole­mas­sa­o­los­ta ei ku­kaan tien­nyt. Enem­män kui­ten­kin tu­lee vas­taan rii­to­ja, ah­neut­ta ja lap­suu­den trau­mo­jen pur­kau­tu­mis­ta van­hem­pien kuol­tua. Pie­nis­tä sum­mis­ta voi tul­la suu­ria rii­to­ja, jos vai­na­jan tah­dos­ta on epä­sel­vyyt­tä.
Sal­men­ky­län mie­les­tä oli­si hyvä, et­tä tes­ta­men­tin te­ki­jät oli­si­vat sel­ke­ä­sa­nai­sia vii­meis­tä tah­to­aan il­mais­tes­saan ja käyt­täi­si­vät asi­an­tun­ti­jan apua. 

Suo­mes­sa on mah­dol­lis­ta teh­dä tes­ta­ment­ti ihan it­se, ja sil­loin sat­tuu hel­pos­ti vir­hei­tä. Esi­mer­kik­si to­dis­ta­jat ovat jää­ve­jä, puut­tu­vat ko­ko­naan tai tes­ta­men­tin laa­ti­ja se­koit­taa hal­lin­ta- ja omis­tu­soi­keu­den kes­ke­nään. 

− Näin voi käy­dä, jos ote­taan teks­tiä suo­raan jos­ta­kin mal­li­kir­jas­ta, Sal­men­ky­lä sa­noo. 

Tes­ta­ment­te­ja ei myös­kään säi­ly­te­tä ei­kä re­kis­te­röi­dä vi­ra­no­mais­ten toi­mes­ta. Tämä on epä­koh­ta, jo­hon Asi­a­na­ja­ja­liit­to ha­lu­aa kor­jauk­sen.

Rekisteröinti selventäisi

Sal­men­ky­läl­le, ku­ten muil­le­kin asi­a­na­jo­toi­mis­toil­le, tu­lee pal­jon ky­se­lyi­tä, on­ko tie­tyn ni­mi­nen hen­ki­lö jät­tä­nyt tes­ta­men­tin heil­le säi­ly­tet­tä­väk­si. On tie­ten­kin hyvä an­taa tes­ta­ment­ti asi­a­na­ja­jal­le säi­löön pi­kem­min kuin jät­tää se esi­mer­kik­si pat­jan al­le tai pii­ron­gin­laa­tik­koon, mut­ta asi­a­na­ja­jal­la ei ole vel­vol­li­suut­ta ei­kä mah­dol­li­suuk­si­a­kaan seu­ra­ta, mil­loin asi­ak­kaas­ta ai­ka jät­tää. 

Ka­don­nei­den tes­ta­ment­tien ar­voi­tus­ten pois­ta­mi­sek­si Asi­a­na­ja­ja­liit­to eh­dot­taa tes­ta­ment­tien re­kis­te­röi­mis­tä esi­mer­kik­si maist­raat­tiin, sa­maan ta­paan kuin avi­oeh­dot jo re­kis­te­röi­dään. Se pois­tai­si epä­tie­toi­suut­ta tes­ta­ment­tien ole­mas­sa­o­los­ta. 

− Se ei kui­ten­kaan pois­tai­si mah­dol­li­suut­ta, et­tä tes­ta­ment­ti voi ol­la mi­tä­tön yk­sit­täi­sen muo­to­sei­kan vuok­si, Sal­men­ky­lä muis­tut­taa.  

Maist­raa­til­la tai muul­la vi­ra­no­mai­sel­la ei voi ol­la re­surs­se­ja tes­ta­ment­tien lail­li­suu­den ja oi­keel­li­suu­den tar­kis­ta­mi­seen. Re­kis­te­röin­ti oli­si kui­ten­kin as­kel eteen­päin.

Seu­raa­va as­kel voi­si ol­la mo­nis­sa muis­sa mais­sa käy­tös­sä ole­va tapa, jon­ka mu­kaan tes­ta­ment­ti pi­tää laa­tia ja al­le­kir­joit­taa jul­ki­sel­la no­taa­ril­la. Jois­sain mais­sa tes­ta­ment­ti myös ava­taan jul­ki­ses­sa ti­lai­suu­des­sa.  

Testamentti sairaalasängyssä

Vaik­ka tes­ta­ment­tien re­kis­te­röin­tiin Suo­mes­sa siir­ryt­täi­siin­kin, Sal­men­ky­län mu­kaan se ei ole jär­ke­vää tai mah­dol­lis­ta­kaan il­man jon­kin­lais­ta siir­ty­mä­ai­kaa. La­kiin täy­tyi­si jät­tää myös poik­keuk­sia esi­mer­kik­si hä­tä­ti­lan­tei­ta var­ten. 

− Re­kis­te­röin­nis­tä huo­li­mat­ta täy­tyi­si edel­leen ol­la mah­dol­lis­ta kir­joit­taa tes­ta­ment­ti kii­reel­li­ses­ti esi­mer­kik­si sai­raa­las­sa en­nen leik­kaus­ta tai muus­sa krii­si­ti­lan­tees­sa, Sal­men­ky­lä sa­noo.

Hän käy it­se­kin tar­vit­ta­es­sa lai­tok­sis­sa ja sai­raa­lois­sa laa­ti­mas­sa asi­ak­kail­le tes­ta­ment­te­ja, jos­kus edun­val­vo­jien tai hen­ki­lö­kun­nan pyyn­nös­tä.

Yk­si pul­mia ja rii­to­ja ai­heut­ta­va asia tes­ta­men­teis­sa on se, et­tä pe­rin­tö­toi­veis­saan pet­ty­neet su­ku­lai­set epäi­le­vät, et­tei vai­na­ja ole ol­lut täy­sis­sä jär­jis­sään tes­ta­ment­tia laa­ties­saan. Sal­men­ky­lä ker­too neu­vo­van­sa iäk­käi­tä asi­ak­kai­ta käy­mään lää­kä­ris­sä en­nen tes­ta­men­tin al­le­kir­joi­tus­ta, jot­ta täl­lai­sil­ta väit­teil­tä väl­tyt­täi­siin ja hei­dän tah­ton­sa to­teu­tui­si.

− Sa­non asi­ak­kail­le, et­tä olen ju­ris­ti, en lää­kä­ri.

Esi­mer­kik­si muis­ti­sai­ras ih­mi­nen voi ol­la täy­sin ky­ke­ne­vä il­mai­se­maan tah­ton­sa, vaik­ka hän ajoit­tain oli­si­kin se­ka­va. Epäi­lyk­siä voi he­rä­tä myös asi­a­na­ja­jal­le, jos tes­ta­ment­tia muu­te­taan mo­neen ker­taan vas­tak­kai­siin suun­tiin. Sal­men­ky­lä ei myös­kään suos­tu te­ke­mään tes­ta­ment­tia ker­ta­ta­paa­mi­sel­la, vaan en­sin käy­dään läpi asi­ak­kaan omai­suus ja toi­vo­muk­set. Vas­ta sen jäl­keen hän laa­tii luon­nok­sen asi­ak­kaan hy­väk­syt­tä­väk­si ja al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si.

Ylei­nen kiis­to­jen ai­he on myös se, et­tä epäil­lään jon­kin pe­ril­li­sen, esi­mer­kik­si van­hem­man suo­sik­ki­na pi­de­tyn si­sa­ruk­sen, vai­kut­ta­neen tes­ta­men­tin si­säl­töön omak­si eduk­seen. On­kin ai­van mah­dol­lis­ta, et­tä iäk­käi­tä ih­mi­siä voi oh­jail­la tai pai­nos­taa jo­hon­kin suun­taan. 

Sal­men­ky­lä ker­too, et­tä tes­ta­ment­tia laa­dit­ta­es­sa tai al­le­kir­joi­tet­ta­es­sa pai­kal­la ei saa ol­la ul­ko­puo­li­sia. 

− En tie­ten­kään voi es­tää jo­ta­ku­ta saat­ta­mas­ta huo­nos­ti liik­ku­vaa ih­mis­tä toi­mis­too­ni, mut­ta sa­maan huo­nee­seen heil­lä ei ole asi­aa, hän na­paut­taa.

Avio-oikeuden voi sulkea pois

En­tä on­ko tes­ta­ment­tien te­ke­mi­sen yleis­ty­nyt vii­me vuo­si­na, kun va­ral­li­suut­ta on ker­ty­nyt ja­et­ta­vak­si ai­em­paa enem­män? Sii­hen Sal­men­ky­lä ei osaa var­mas­ti vas­ta­ta, sil­lä tes­ta­men­teis­ta ei ole ti­las­to­ja. Ai­em­min asi­as­ta oli pa­rem­min tie­to­ja saa­ta­vil­la, kun tes­ta­ment­te­ja val­vot­tiin ali­oi­keuk­sis­sa ja tes­ta­ment­ti piti teh­dä puo­len vuo­den mää­rä­a­jas­sa. Val­von­ta pois­tui vuon­na 1990. 

Sal­men­ky­län ha­vain­to on, et­tä tes­ta­ment­te­ja te­ke­vät en­tis­tä nuo­rem­mat. Hä­nes­tä se on hyvä ke­hi­tys­suun­ta, sil­lä tes­ta­ment­tia voi hy­vin muut­taa myö­hem­min, jos mie­li tai olo­suh­teet muut­tu­vat. En­tis­tä ylei­sem­pää on myös, et­tä ih­mi­set elä­vät vii­mei­set vuo­ten­sa ko­ko­naan tai osit­tain ul­ko­mail­la, vaik­ka­pa Es­pan­jan Au­rin­ko­ran­ni­kol­la, ja mat­kus­te­le­vat muu­ten­kin pal­jon. 

− Kun pää­te­tään muut­taa ul­ko­mail­le, kan­nat­taa tes­ta­ment­tiin mer­ki­tä, et­tä pe­rin­nön­ja­os­sa nou­da­te­taan Suo­men la­kia. Jos täl­lais­ta mer­kin­tää ei ole, pe­rin­nön­ja­ko teh­dään sen maan lain mu­kaan, mis­sä vai­na­ja oli kuol­les­saan, Sal­men­ky­lä neu­voo.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­sen puo­les­ta pu­huu myös se, et­tä jol­lei sitä ole, pe­ril­lis­ten eli las­ten puo­li­soil­la on avio-oi­keus pe­rit­tä­vään omai­suu­teen. Sen voi tes­ta­men­til­la sul­kea pois ja näin Sal­men­ky­lä ke­hot­taa­kin te­ke­mään. 

Jos las­ten lii­tot ovat pit­kiä ja on­nel­li­sia, ei pois­sul­ke­mi­ses­ta ole hait­taa. Sen si­jaan rii­tai­sis­sa lii­tois­sa ja huo­nois­sa vä­leis­sä ole­vis­sa per­heis­sä juu­ri avio-oi­keus ai­heut­taa eni­ten tes­ta­ment­ti­rii­to­ja. 

Rii­taa voi tul­la myös sii­tä, jos tes­ta­men­tin laa­ti­ja ker­too sul­ke­neen­sa las­ten puo­li­sot pois pe­ri­jöi­den jou­kos­ta. Vaik­ka tämä lau­se­ke ei koh­dis­tu si­nän­sä yh­teen­kään tiet­tyyn hen­ki­löön, se voi­daan tul­ki­ta syr­ji­väk­si tai louk­kaa­vak­si. Tä­mä­kin seik­ka pu­huu sen puo­les­ta, et­tä tes­ta­ment­ti kan­nat­taa teh­dä jo sii­nä vai­hees­sa, kun lap­sil­la ei vie­lä ole puo­li­soi­ta. 

Sal­men­ky­lä ei au­to­maat­ti­ses­ti ke­ho­ta ker­to­maan tes­ta­men­tin tar­kas­ta si­säl­lös­tä pe­ril­li­sil­le.

− Jo­kai­nen osaa it­se ar­vi­oi­da, on­ko tes­ta­men­tis­ta pu­hu­mi­nen esi­mer­kik­si lap­sil­le etu­kä­teen jär­ke­vää vai ei. Jois­sain olois­sa se voi rau­hoit­taa il­ma­pii­riä, jois­sain toi­sis­sa taas ai­heut­taa rii­to­ja.

Omat rahansa saa tuhlata

Sal­men­ky­lä ha­lu­aa täh­den­tää, et­tei ke­nel­lä­kään ole vel­vol­li­suut­ta jät­tää pe­rin­nök­si yh­tään mi­tään, vaik­ka Suo­mes­sa näin yhä ylei­ses­ti aja­tel­laan. Hän si­tee­raa mie­lel­lään Ur­po Kan­gas­ta, joka sa­noi, et­tä hy­vän elä­män merk­ki on se, kun kuo­le­man jäl­keen vii­van al­le jää nol­la.

− Eten­kin ny­ky­ään, kun vä­es­tö ikään­tyy ja huol­to­suh­de heik­ke­nee, oli­si vain hyvä, jos ih­mi­set käyt­täi­si­vät va­ral­li­suut­taan esi­mer­kik­si oman hoi­van­sa kus­tan­ta­mi­seen par­haal­la ja toi­vo­mal­laan ta­val­la. Em­me voi olet­taa, et­tä yh­teis­kun­ta huo­leh­tii lo­put­to­mas­ti kai­kes­ta.

Mo­nes­ti myös lap­set suh­tau­tu­vat van­hem­pien­sa va­ral­li­suu­teen ikään kuin jo omis­tai­si­vat sen. Jot­kut huo­les­tu­vat sii­tä, et­tei mum­mo tai pap­pa vain löy­dä uut­ta kump­pa­nia ja tuh­laa omai­suut­taan haus­kan­pi­toon. 

− Hui­jauk­set ovat asia erik­seen, mut­ta jo­kai­sel­la on oi­keus käyt­tää omaa omai­suut­taan elä­es­sään ihan mi­ten ha­lu­aa, Sal­men­ky­lä muis­tut­taa.

Teks­ti Kir­si Hy­tö­nen // Ku­vi­tus Kii­ra Si­ro­la

 

 

Toi­mit­ta­jan kom­ment­ti: Mik­si tein tes­ta­men­tin?

Tein en­sim­mäi­sen tes­ta­ment­ti­ni vä­hän yli ne­li­kymp­pi­se­nä, kun omai­suut­ta oli kart­tu­nut yri­tys­kau­pan vuok­si sen ver­ran, et­tä asia al­koi mie­ti­tyt­tää. Mitä ta­pah­tui­si, jos kuo­li­sin yl­lät­tä­en? Tämä oli eri­tyi­sen as­kar­rut­ta­vaa, kos­ka elin uus­per­hees­sä. Ha­lu­sin tes­ta­men­til­la var­mis­taa puo­li­son ja hä­nen lap­sen­sa ase­man. Tes­ta­ment­ti jäi asi­a­na­jo­toi­mis­toon säi­ly­tet­tä­väk­si.
Muu­tin tes­ta­ment­tia hil­jat­tain, kos­ka olo­suh­teet oli­vat muut­tu­neet. 

Täs­tä tes­ta­men­tis­ta lä­he­tin kai­kil­le pe­ril­li­sil­le säh­kö­pos­tin, jon­ka liit­teek­si skan­na­sin tes­ta­men­tin. Vaik­ka Hilk­ka Sal­men­ky­lä ei haas­tat­te­lus­sa ke­ho­ta näin te­ke­mään, koin it­se tä­män re­hel­li­sek­si ja ti­lan­net­ta sel­ven­tä­väk­si te­ok­si. Muis­tin myös mai­ni­ta, et­tei mi­nul­ta vält­tä­mät­tä jää pe­rit­tä­väk­si pen­nin hyr­rää, jos­kaan se ei ole var­si­nai­ses­ti ta­voit­tee­ni. Tämä, niin ikään asi­a­na­ja­jan avus­tuk­sel­la laa­dit­tu tes­ta­ment­ti, on tois­tai­sek­si säi­lös­sä ken­kä­laa­ti­kos­sa, jos­sa säi­ly­tän mui­ta­kin tär­kei­tä pa­pe­rei­ta. 

Toi­voi­sin, et­tä voi­sin re­kis­te­röi­dä sen maist­raat­tiin, kos­ka olen toi­vot­to­man huo­no pi­tä­mään pa­pe­rei­ta tal­les­sa. Muu­tan usein, mikä li­sää ka­to­a­mis­ris­kiä. Kan­na­tan siis van­kas­ti Asi­a­na­ja­ja­lii­ton aloi­tet­ta asi­as­sa.

Jou­duin myös hil­jat­tain äi­ti­ni kuo­le­man vuok­si te­ke­mi­siin tes­ta­ment­ti­a­si­oi­den kans­sa. Äi­ti­ni kuo­li Es­pan­jas­sa. Omas­ta ko­ke­muk­ses­ta­ni voin yh­tyä Sal­men­ky­län neu­voon: ul­ko­mail­le muut­ta­van kan­nat­taa li­sä­tä tes­ta­ment­tiin­sa lau­se­ke Suo­men lais­ta. Asi­oi­den sel­vit­te­ly on riit­tä­vän han­ka­laa il­man yh­tään yli­mää­räis­tä pul­maa, ku­ten se, min­kä maan la­kia nyt nou­da­te­taan ja on­ko se mah­dol­li­ses­ti ris­ti­rii­das­sa vai­na­jan tah­don kans­sa.