JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Johanna Kainulainen

20.6.2019 1:00

Assistentti haastaa itseään

Eli­na Hon­gis­to Bird & Bir­dil­tä va­lit­tiin vuo­den asi­a­na­jo­as­sis­ten­tik­si. Pe­rus­te­lui­den mu­kaan hän on laa­jas­ti ar­vos­tet­tu huip­puo­saa­ja, joka hoi­taa ti­lan­teen kuin ti­lan­teen. 

Millainen merkitys assistentin työllä on asianajotoimistossa?

Työ on tär­ke­ää ja sitä ar­vos­te­taan. As­sis­tent­tien an­si­os­ta la­ki­mie­hil­lä on mah­dol­li­suus kes­kit­tyä ydi­no­saa­mi­seen­sa. 

Mitä omaan työhösi kuuluu?

Toi­men­ku­va­ni on mo­ni­nai­nen pe­rin­tei­sis­tä as­sis­ten­tin teh­tä­vis­tä eri­lai­siin pro­jek­tei­hin ja sel­vi­tys­töi­hin. Hie­noin­ta työs­sä on se, et­tä uu­den­lai­sia teh­tä­viä tu­lee jat­ku­vas­ti. Se luo mah­dol­li­suuk­sia ke­hit­tyä ja op­pia sekä myös haas­taa it­se­ään.

Miten assistentin työ muuttuu digitalisaation myötä?

Mo­net teh­tä­vät on jo au­to­ma­ti­soi­tu ja ma­nu­aa­li­nen päi­vi­tys­työ vä­he­nee koko ajan. Asi­a­kir­jat kä­si­tel­lään suu­rim­mak­si osin jo di­gi­taa­li­si­na ei­kä nii­tä enää tar­vit­se tu­los­taa tai al­le­kir­joit­taa. Jopa oi­keu­den­käyn­ti­ma­te­ri­aa­lit ovat siir­ty­mäs­sä di­gi­taa­li­sik­si.

En kui­ten­kaan us­ko, et­tä as­sis­ten­tin työ vä­he­nee, se vain muut­taa luon­net­taan. Olen jo nyt huo­man­nut, et­tä as­sis­tent­ti­na au­tan en­tis­tä enem­män si­säl­lön tuot­ta­mi­ses­sa ja lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tysp­ro­jek­teis­sa. Em­me ole enää ”nä­ky­mä­tön taus­ta­jouk­ko”, vaan en­tis­tä enem­män mu­ka­na tu­ke­mas­sa tii­mien ja koko yri­tyk­sen toi­min­taa.

Mikä tekee hyvän asianajoassistentin?

Hyvä asen­ne ja mo­ti­vaa­tio ovat as­sis­ten­tin tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia. Täy­tyy ol­la val­mis aut­ta­maan, jous­ta­maan ja ym­mär­tä­mään eri­lais­ten hen­ki­löi­den tar­peet. Muu­tos on jat­ku­vaa, jo­ten avoin mie­li, so­peu­tu­mis­ky­ky ja halu op­pia ovat tar­peen. Tot­ta kai myös työs­sä viih­ty­mi­nen on ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää. Se nä­kyy suo­raan työn laa­dus­sa ja mo­ti­vaa­ti­os­sa. 

Teks­ti Ka­ta­rii­na Krab­be // Kuva Mik­ko Kaup­pi­nen