JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Samuli Knuutila

20.6.2019 1:00

Sininen on uusi musta

Vii­si asi­a­na­ja­jaa heit­täy­tyy 23.8. Fin­lan­dia-ta­lon pää­juh­las­sa tun­te­mat­to­maan, kun Asi­a­na­ja­ja­liit­to tuot­taa oman ver­si­on­sa Hel­sin­gin Sa­no­mien tu­tuk­si te­ke­mäs­tä Mus­tas­ta laa­ti­kos­ta. Lii­ton pro­duk­tio on ni­mel­tään Si­ni­nen laa­tik­ko.

Mil­lais­ta on ol­la asi­a­na­ja­ja­na jul­ki­suu­den pyör­teis­sä? Mi­ten asi­a­na­jo­a­la on muut­tu­nut? Mi­ten pon­nis­te­taan itä­ra­jal­ta kan­sain­vä­li­siin asi­a­na­jo­pii­rei­hin? Mitä ta­pah­tui­kaan mä­tä­po­ro­kä­rä­jil­lä? En­tä mi­hin nai­set ka­to­a­vat?

Näis­tä ai­heis­ta kuul­laan vii­si en­nen­nä­ke­mä­tön­tä ta­ri­naa Fin­lan­dia-ta­los­sa.
Yk­si esiin­ty­jis­tä on Ii­na-Mari Sup­pe­ri, joka kes­kit­tyy omas­sa osuu­des­saan nais­ten ase­maan asi­a­na­jo­a­lal­la.

− Näy­täm­me esi­tyk­sis­sä hy­vin eri­lai­sia tuo­ki­o­ku­via asi­a­na­ja­jan työs­tä eri puo­lil­ta Suo­mea. Ha­lu­am­me tuo­da esiin työn mo­ni­nai­suu­den ja sen, et­tä ala on muu­tok­ses­sa koko ajan.
Sup­pe­ri pi­tää Si­ni­sen laa­ti­kon kon­sep­tia pas­se­li­na juu­ri asi­a­na­ja­jil­le.

− Meil­lä on it­se asi­as­sa etu­lyön­ti­a­se­ma Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jiin ver­rat­tu­na, sil­lä he ei­vät yleen­sä esiin­ny. Asi­a­na­ja­jat sen si­jaan sekä kir­joit­ta­vat et­tä ovat esil­lä työs­sään jo muu­ten­kin. Sii­nä mie­les­sä Si­ni­nen laa­tik­ko on so­pi­va muo­to juu­ri asi­a­na­ja­jil­le, vaik­ka tie­tys­ti vaa­tii­kin vä­hän uu­den­lais­ta heit­täy­ty­mis­tä.

− On ol­lut an­toi­saa ol­la täl­lä puo­lel­la. Toi­vom­me en­nak­ko­luu­lo­ton­ta vas­taa­not­toa.
Esi­tyk­siä on suun­ni­tel­tu vuo­den ver­ran, ja ta­ri­nat ovat tark­kaan kä­si­kir­joi­tet­tu­ja ja har­joi­tel­tu­ja. Hel­sin­gin Sa­no­mat on ol­lut mu­ka­na spar­raa­mas­sa ja suun­nit­te­le­mas­sa esi­tys­ten vi­su­aa­lis­ta il­met­tä ja si­säl­töä.

Ii­na-Mari Sup­pe­ri kan­nus­taa kaik­kia kol­le­goi­ta seu­ra­lai­si­neen tu­le­maan ko­ke­maan eri­lai­nen 100-vuo­tis­juh­la.

− Liit­to täyt­tää 100 vuot­ta vain ker­ran. Toi­von, et­tä mah­dol­li­sim­man moni pää­see mu­kaan. Kon­sep­ti­han on täy­sin eri­lai­nen kuin esi­mer­kik­si Asi­a­na­ja­ja­päi­väs­sä.

Muut esiin­ty­jät ovat Riit­ta Lep­pi­nie­mi, Ca­ri­ta Wal­lg­ren-Lind­holm, Timo Mel­la ja Jyr­ki Pii­pa­ri­nen. 

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton 100-vuo­tis­pää­juh­la 23.8.2019 Fin­lan­dia-ta­lol­la. Il­moit­tau­tu­mi­nen käyn­nis­sä 14.8. as­ti. asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/100vuo­tis­juh­la

Teks­ti Jo­han­na Kai­nu­lai­nen