JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.6.2019 1:00

Mies ja meri

Asi­a­na­ja­ja Ar­to Lin­ner­vuo on vah­van tii­min ja toi­mis­ton kan­nus­tuk­sen avul­la on­nis­tu­nut yh­dis­tä­mään kil­pa­pur­jeh­duk­sen ja vaa­ti­van työn. Vii­me vuon­na hä­net va­lit­tiin vuo­den avo­me­ri­pur­jeh­ti­jak­si Suo­mes­sa.

”Pur­jeh­duk­ses­sa mi­nua kieh­too va­pau­den tun­ne: työ­a­si­at siir­ty­vät pois mie­les­tä heti, kun köy­det ir­to­a­vat lai­tu­ris­ta. Meri on ar­mo­ton ele­ment­ti, ja sik­si val­ta­me­ri­pur­jeh­ti­jal­la on ol­ta­va kaik­ki vaa­dit­ta­vat me­ri­mies­tai­dot, ko­ke­mus ja mie­len­lu­juus. 

Vuon­na 2018 voi­tim­me luok­kam­me sekä Ir­lan­nin ym­pä­ri­pur­jeh­duk­ses­sa et­tä At­lan­tin yli­tyk­ses­sä. Tal­vi­lo­mal­la­ni kil­pai­lim­me Ka­ri­bi­al­la, ja tä­män kau­den ta­voit­tee­na on luok­ka­voit­to Ro­yal Oce­an Ra­cing Clu­bin avo­me­ri­kil­pai­lu­jen sar­jas­sa. Vah­va tii­mi toi­mis­tol­la ja or­ga­ni­soin­ti­ky­ky­ni se­lit­tä­vät, mi­ten pys­tyn täl­lä ta­sol­la kil­pai­le­maan tin­ki­mät­tä vaa­ti­vas­ta työs­tä­ni. En ole haa­vei­li­ja, vaan ase­tan tie­tyt ta­voit­teet ja mie­tin kei­not, mi­ten ne saa­vu­te­taan. Niin­pä kan­sain­vä­li­seen kil­pa­pur­jeh­dusp­ro­jek­tiin läh­ties­sä poh­din, et­tä jos yh­den osal­lis­tu­jan vuo­si­lo­mat ei­vät rii­tä tä­hän pro­jek­tiin, niin mi­täs jos osal­lis­tu­jia oli­si­kin 30−40 ja kaik­ki al­lo­koi­si­vat lo­mi­an­sa tä­hän?

Olen ha­lun­nut osoit­taa, et­tä ai­ka iso­ja­kin asi­oi­ta pys­tyy te­ke­mään töi­den ohel­la jää­mät­tä sa­pat­ti­va­paal­le tai eläk­keel­le. Avo­me­ri­kil­pai­lut ovat fyy­si­ses­ti vaa­ti­via, ei­kä nii­tä vält­tä­mät­tä edes pys­tyi­si te­ke­mään enää myö­hem­min. Toi­voi­sin, et­tei alal­lam­me aja­tel­tai­si, et­tä olem­me kor­vaa­mat­to­mia tai et­tei unel­mien to­teut­ta­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta työ­u­ran ai­ka­na. Myös Rosc­hier kan­nus­taa työn­te­ki­jöi­tään to­teut­ta­maan haa­vei­taan ja ot­ta­maan po­ten­ti­aa­lis­taan kai­ken ir­ti muu­al­la­kin kuin toi­mis­to­ar­jes­sa.”

Teks­ti Mii­na Poi­ko­lai­nen // Ku­vat Xtra Stærk Oce­an Ra­cing So­cie­ty Ry