JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Johanna Kainulainen

Assistentti haastaa itseään

Eli­na Hon­gis­to Bird & Bir­dil­tä va­lit­tiin vuo­den asi­a­na­jo­as­sis­ten­tik­si. Pe­rus­te­lui­den mu­kaan hän on laa­jas­ti ar­vos­tet­tu huip­puo­saa­ja, joka hoi­taa ti­lan­teen kuin ti­lan­teen. 

Lue lisää

Samuli Knuutila

Sininen on uusi musta

Vii­si asi­a­na­ja­jaa heit­täy­tyy 23.8. Fin­lan­dia-ta­lon pää­juh­las­sa tun­te­mat­to­maan, kun Asi­a­na­ja­ja­liit­to tuot­taa oman ver­si­on­sa Hel­sin­gin Sa­no­mien tu­tuk­si te­ke­mäs­tä Mus­tas­ta laa­ti­kos­ta. Lii­ton pro­duk­tio on ni­mel­tään Si­ni­nen laa­tik­ko.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Mies ja meri

Asi­a­na­ja­ja Ar­to Lin­ner­vuo on vah­van tii­min ja toi­mis­ton kan­nus­tuk­sen avul­la on­nis­tu­nut yh­dis­tä­mään kil­pa­pur­jeh­duk­sen ja vaa­ti­van työn. Vii­me vuon­na hä­net va­lit­tiin vuo­den avo­me­ri­pur­jeh­ti­jak­si Suo­mes­sa.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Testamentit rekisteriin

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on eh­dot­ta­nut, et­tä tes­ta­men­tit re­kis­te­röi­täi­siin sa­maan ta­paan kuin avi­oeh­dot ny­ky­ään. Tämä pois­tai­si epä­sel­vyyt­tä ja tur­hia rii­to­ja pe­rin­nön­ja­os­ta. Kaik­kia on­gel­mia ei sil­ti sil­lä­kään rat­kais­ta, tie­tää pe­rin­tö­oi­keu­teen eri­kois­tu­nut asi­a­na­ja­ja Hilk­ka Sal­men­ky­lä.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Oikeus lapsuuteen

Eri­kois­tut­ki­ja Eli­na Pek­ka­ri­ses­ta tuli tou­ko­kuus­sa uu­si lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu. Hal­lin­to-oi­keus­työs­tä ja las­ten­suo­je­lus­ta am­men­ta­va do­sent­ti on huo­lis­saan las­ten oi­keuk­sien heik­ke­ne­mi­ses­tä. Val­tuu­te­tun teh­tä­vä on­kin lain mu­kaan lap­sen edun ja oi­keuk­sien to­teu­tu­mi­sen edis­tä­mi­nen yh­teis­kun­nal­li­sel­la ta­sol­la yh­des­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Aikuisten asioita

Kou­lui­hin li­sää me­di­a­kas­va­tus­ta! Nuo­ril­le li­sää läh­dek­riit­ti­syyt­tä. Tun­ne­tai­dot ja em­pa­tia mu­kaan kaik­keen ope­tuk­seen. Lä­päi­sy­pe­ri­aat­teel­la.

Lue lisää

Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen sai liiton Oikeusteko-palkinnon.

Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen sai liiton Oikeusteko-palkinnon.

Johanna Kainulainen

Heikoimpien puolella

Asi­a­na­ja­ja­liit­to pal­kit­si Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­ja Paa­vo Teit­ti­sen Vuo­den oi­keus­te­ko -pal­kin­nol­la ke­sä­kuus­sa. Pal­kin­to­pe­rus­tee­na oli, et­tä Teit­ti­nen on an­si­ok­kaas­ti teh­nyt oi­keus­tur­vaa edis­tä­vää jour­na­lis­mia.

Lue lisää

Nina Kaverinen

Juhlavuosi hyvässä vauhdissa

Tä­män uu­dis­tu­neen Ad­vo­kaa­tin il­mes­ty­es­sä on 100-vuo­tis­juh­la­vuo­tem­me puo­li­vä­lis­sä. Upe­an Asi­a­na­ja­ja­päi­vän jäl­keen on 100-vuo­ti­as­ta Asi­a­na­ja­ja­liit­toa juh­lis­tet­tu useis­sa pai­kal­li­so­sas­tois­sa niin oman väen kuin mui­den oi­keu­den­hoi­don toi­mi­joi­den kans­sa, et­tä myös suu­rel­le ylei­söl­le suun­na­tuis­sa tem­pauk­sis­sa.

Lue lisää

Johanna Kainulainen

Maapallon edunvalvoja

Nuo­re­na Rai­ja-Lee­na Oja­nen haa­vei­li työs­tä YK:n kan­sain­vä­li­ses­sä tuo­mi­ois­tui­mes­sa, mut­ta pää­tyi­kin te­ke­mään lä­hes 30-vuo­ti­sen uran Dit­t­mar & Ind­re­niuk­sel­la lii­ke­ju­ri­dii­kan pa­ris­sa. WWF:n tu­le­mi­nen toi­mis­ton pro bono -asi­ak­kaak­si joh­dat­ti Oja­sen uu­del­le po­lul­le, joka vei ny­kyi­seen teh­tä­vään jär­jes­tön oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na.

Lue lisää

Emmi Korhonen

Tiukkojen kysymysten edessä

Oi­keus­kas­va­tus­tun­tien pi­tä­mi­nen ylä­kou­luis­sa ja lu­ki­ois­sa on yk­si asi­a­na­ja­jien tapa teh­dä va­paa­eh­tois­työ­tä. Asi­a­na­ja­ja Jan­ne Ny­man as­te­li luo­kan eteen Pork­ka­lan lu­ki­os­sa, jos­sa hän on it­se­kin opis­kel­lut 25 vuot­ta sit­ten.

Lue lisää

Tulevaisuuden toivot

Vaik­ka asi­a­na­ja­jat kes­kit­ty­vät Ete­lä-Suo­meen ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­le, se ei ole ai­noa mah­dol­li­suus. Töi­tä voi teh­dä ym­pä­ri Suo­men, ei­vät­kä ruuh­ka­vuo­det es­tä vaa­ti­vaa uraa tai yrit­tä­jyyt­tä.

Lue lisää

Nina Kaverinen

Asianajaja kannattelee oikeusvaltiota

Tämä Ad­vo­kaa­tin nu­me­ro on 100-vuo­tis­juh­la­vuo­tem­me juh­la­nu­me­ro. Jä­sen­ten li­säk­si tämä leh­ti lä­he­te­tään tär­keim­mil­le si­dos­ryh­miem­me edus­ta­jil­le. Juh­la­vuo­tem­me tun­nus Asi­a­na­ja­ja tur­vaa oi­keus­val­ti­on le­vit­täy­tyy yli tä­män Ad­vo­kaa­tin si­vu­jen, sa­moin kuin se le­vit­täy­tyy yli koko vuo­den lu­kuis­ten ta­pah­tu­mien ja muun nä­ky­vyy­den kaut­ta. 

Lue lisää

Mikko Kauppinen

Liitolta kaivataan tukea

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton vii­me syk­sy­nä te­ke­män jä­sen­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­sen mu­kaan jä­se­net pi­tä­vät lii­ton hen­ki­lö­kun­taa am­mat­ti­tai­toi­se­na ja ys­tä­väl­li­se­nä, pal­ve­lua laa­duk­kaa­na ja lii­ton mai­net­ta hy­vä­nä. Val­von­ta­yk­sik­kö sai par­haat ar­vo­sa­nat. 

Lue lisää